Krantenartikelen

 
Titel bron: Vrij Nederland - nieuwsbulletin voor Noord Noord-Holland
Datum: 04-11-1944
Opmerking: Achter deze kille, zakelijke tekstregels verbergt zich een drama. Bedenk wel dat het zich hier om een ondergrondse krant ging die niet beschikte over de mogelijkheden er uitgebreid verslag van te doen. De geheel speelde zich op 04-09-1944 af en pas twee maanden later kon men er melding van maken. In de normaal verschijnende kranten hebben we geen enkele berichtgeving aangetroffen. Klik voor het naar aanleiding van deze gebeurtenis opgerichte monument op foto hieronder.
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **