Algemene leden vergadering
 
26 april 2007 in "de Tippe" te Vledder
 
Het bestuur mocht op deze warme voorjaarsavond een veertigtal leden verwelkomen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De bekende punten: verslagen van de vorige vergadering, de financiële stukken en de begroting 2007, werden vlot door de voorzitter afgetikt. Er waren geen vragen over de stukken en de kascommissie kon gelukkig het bestuur décharge verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2006.

.Het punt contributieverhoging 2008 lokte nog wel enige discussie uit maar na enige uitleg van de zijde van het bestuur kon eenieder akkoord gaan met de contributieverhoging van € 3,50 zodat de contributie vanaf 2008 € 16,50 zal gaan bedragen. Hiervoor krijgen de leden dan wel jaarlijks de kalender thuis gezonden. De voorzitter wees erop dat voor dit jaar – kalender 2008 – de bestelformulieren voor 1 september a.s. moeten zijn ingeleverd!

Tot slot werd overgegaan tot de bestuursbenoemingen van mevrouw M. Mol-Bosma (herbenoeming) en mevrouw L. Blum-van Dijk (in de plaats van de heer Van der Veen), zodat het bestuur weer compleet is en verder aan de slag kan. Het is de bedoeling dat mevrouw Mol het penningmeesterschap op zich zal nemen en mevrouw Blum het secretariaatschap.

Na afloop van de reguliere vergadering gaf de heer Spreen, secretaris van de historische vereniging Steenwijk, een lezing over de belegeringen van deze stad in de 16e en 17e eeuw.

Roelof van der Veen
 
 
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: *