Algemene leden vergadering
 
25 April 2013
 
De voorzitter kon een veertig tal leden verwelkomen tijdens de Algemene ledenvergadering van 25 april 2013. Na een korte terugblik over de door de vereniging ondernomen activiteiten werden de verplichte onderdelen zoals het verslag Alv 2012, het jaarverslag 2012, de exploitatie van 2012 en de begroting 2013 vlot afgehandeld. Wel is het zo dat de voorzitter bij diverse onderdelen de hulp inriep bij diverse activiteiten. Specifiek wordt hulp gevraagd bij het schilderen van de baar huisjes, het schoonmaken van oud gereedschap en het vullen met gegevens van de digitale site DrenteAnno.nu. Men kan zich bij de secretaris melden.

Na de volledige 10 jaar als bestuurslid te hebben uitgediend werd afscheid genomen van Bertus Jager. Bertus Jager was een van de oprichters van de vereniging is en heeft veel voor onze vereniging betekend. Hij kan terugzien op een boeiende periode waarin de vereniging is uitgegroeid zoals ze nu is. Bertus heeft zich vooral bezig gehouden met het opzetten van het archief van de vereniging. Hieraan voorafgaand heeft hij, samen met Kasper Bovenkamp, zich gedurende enkele winters beziggehouden met de digitalisering van de gemeentelijke foto’s bij het Drents Archief. Tevens was hij een van de initiatiefnemers van de huidige werkgroep Dikke Verhalen. Samen met de andere Westerveldse historische verenigingen is hij verantwoordelijk voor de uitgaven “Sporen uit WO II”, “Religie” en de canon van Westerveld. Samen met de voorzitter heeft hij deelgenomen aan de werkgroep “Plaats je plek”, een project van de Westerveldse bibliotheken om de lokale historie onder de aandacht van de basisschooljeugd te brengen. Gelukkig is Bertus bereid gevonden om de archiefwerkzaamheden voorlopig voort te zetten. De voorzitter overhandigde Bertus Jager een boekenbon en zijn vrouw Lenie een bos bloemen als dank voor de door Bertus gepleegde inzet.
In het dankwoord van Bertus benadrukte hij het belang van een goed archief. Het archief is voor vele zaken, die de vereniging aangaan, belangrijk. Hij zal het nieuwe bestuurslid te zijner tijd inwerken. Tot slot wenste hij de vereniging alle goeds toe.
De voorzitter meldde tot slot dat er nu nog geen vervanger voor Bertus Jager ko0n worden voorgedragen. Het bestuur hecht eraan om een vervanger uit een van de buitendorpen aan de ledenvergadering voor te dragen. Hier worden momenteel nog gesprekken over gevoerd. Hij heeft goede hoop dat er in de volgende vergadering een nieuw bestuurslid kan worden benoemd.

Na afloop werd er door de heer J. Kootstra een lezing verzorgd over het hoe en waarom van het voormalig vliegveld Havelte, het erg grote aantal mensen dat daar toen bij is ingezet, de bombardementen en wat nu nog in het landschap van terug is te vinden als bomkraters, delen van een spoorlijntje, delen van hangars en zo nu en dan een vliegtuigbom als restant van het grote aantal bommen dat de geallieerden op het vliegveld heeft laten vallen.

De voorzitter kon de vergadering om 22.00 uur sluiten.
 
 
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: *