Algemene leden vergadering
 
24 April 2014
 
Impressie Voor de laatste keer kon Jan Bethlehem, als voorzitter van onze vereniging, een veertigtal belangstellenden verwelkomen tijdens de Algemene ledenvergadering in De Tippe.

Allereerst ging de voorzitter in op zaken waarmee de vereniging zich de afgelopen periode mee had beziggehouden. Zo heeft het bestuur onder andere de commissie Dikke Verhalen voorgedragen voor de jaarprijs van de Drentse historisch vereniging wat helaas niet gelukt is, er een aanzet is gemaakt voor het verder digitaliseren van de kadastrale gegevens uit 1880, is er door het Archeologisch centrum in het kader van de komende uitgave over de archeologie een bord geplaatst bij het Koelingsveld waardoor de daar liggende urnenvelden beter ontsloten kunnen worden, de aanlevering van gegevens voor de uitgave van een boekje over straatnamen door dorpsbelang Vledder (boekje is onder andere verkrijgbaar bij de vereniging voor € 5, -), zijn er nadere afspraken gemaakt voor levering van de jaarkalenders door Reestmond en zijn gesprekken gevoerd over de voordracht van nieuwe bestuursleden. De overige vaste punten van de vergadering werden vervolgens behandeld. Als nieuw lid van de kascommissie werd door de vergadering de heer F. Boot benoemd. Hij zal volgend jaar, samen met de heer L. van Dijk, de financiën gaan controleren. Tot slot werden er twee nieuwe bestuursleden benoemd. Voordat deze twee nieuwe leden konden worden benoemd nam de heer Van der Veen afscheid van de heer Bethlehem als voorzitter van onze vereniging. Hij ging in op de verschillende verdiensten van de heer Bethlehem vanaf 2006. Zo zijn, bijvoorbeeld, de baarhuisjes in onderhoud overgenomen van de gemeente, kon er veel extra informatie aan het archief worden toegevoegd en is er veel materiaal toegevoegd aan de collectie, is samen met de collega-verenigingen de BNG erfgoedprijs gewonnen en is de samenwerking met de collega-verenigingen geďntensiveerd. Als dank ontving de heer Bethlehem een foto van zijn woning, genomen vanaf de toren, een boek over het boerenleven in de jaren vijftig en een boek over de verschillende boerderijtypen in Friesland. De heer Bethlehem dankt de leden voor de cadeaus en geeft aan zo nu en dan zich nog wel te blijven inzetten voor de vereniging.
Vervolgens worden mevrouw Meijer en de heer Veld voorgedragen als nieuwe bestuursleden. Beiden worden bij acclamatie benoemd als nieuwe bestuursleden. De heer Veld zal de nieuwe voorzitter worden en mevrouw Meijers zal zich, samen met mevrouw Broekman, bezighouden met het vullen van de app. Drenthe. Annu.nu. Vervolgens sluit de heer Bethlehem voor de laatste keer de Algemene ledenvergadering.

Na de ledenvergadering houdt de heer Erwin de Leeuw een lezing over de havezaten van Dwingeloo. Dwingeloo heeft in het verleden vijf havezaten gekend waarvan het bestaan van de laatste pas onlangs is ontdekt. Na de pauze ging de heer De Leeuw verder in op het belang en de ontwikkeling van de havezate Batinge. Aan een van de heren van Batinge heeft Dwingeloo ‘de siepel’ te danken (hij kwam oorspronkelijk uit Beieren). Na een brand in 1624 werd de spitse toren vervangen door een de huidige ‘siepelvorm’.

De secretaris
R.J. van der Veen
30 mei 2014
 
 
Maquette Huis Batinge.
Foto: Stichting Dwingels Eigen
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: *