Algemene leden vergadering
 
21 April 2016
 
Impressie Algemene ledenvergadering.

De voorzitter kon een 50-tal leden verwelkomen op de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Hij ging in de op activiteiten die het bestuur en commissies de afgelopen periode hebben gedaan. Zo is in december 2015 een speciale uitgave verschenen van KerspelStokkies. Nu in kleur en met meer bladzijden en dus leesplezier voor de leden.
Deze uitgave is gedaan in het 12 ˝ jaar bestaan van onze vereniging. In hetzelfde nummer was een formulier opgenomen dat de leden aan niet leden kunnen geven en hiermee te verzoeken ook lid van onze vereniging te worden. De voorzitter roept de aanwezige leden op om dit ook te doen. Wellicht komen we dan nog eens boven de 400 leden.
Verder ging hij in op de samenwerking met de andere drie historische verenigingen in de gemeente Westerveld, het OERrmuseum te Diever en de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken van beveiliging van bestanden, het uitwisselen van gegevens en het verder vormgeven van samenwerking. Verder is het de bedoeling dat om de twee jaar er een gemeentelijke Erfgoed dag wordt georganiseerd. Dit jaar is Havelte aan de beurt. Het ligt in de bedoeling dat onze vereniging in 2018 de kans krijgt dit te organiseren. Dit komt dan goed uit omdat we dan ook het 200 jarig bestaan vieren van de Maatschappij van Weldadigheid en hopelijk ook de verkrijging van de Wereld Erfgoedstatus.
Overigens, de vereniging is ook in gesprek met de directie van de Maatschappij over de mogelijkheden van verplaatsing van onze ruimten naar Frederiksoord.
Het voegwerk aan de huisjes op de begraafplaats zal dit jaar, door vrijwilligers, worden aangepakt. Alvast dank daarvoor. Daarnaast hebben zich ook enkele leden zich aangemeld die informatie en/of stukjes willen schrijven voor de redactiecommissie.
We zoeken nog leden die, eventueel samen met de webmaster, dit jaar de jaarkalender willen samenstellen. Zij kunnen zich melden bij de secretaris. Tot slot verwijst hij naar de Facebookpagina van Wilhelminaoord, waar wekelijks erg aardige filmpjes van oud Wilhelminaoord en omstreken worden geplaatst. Ook informatie van onze vereniging wordt opgenomen op deze pagina. Een aanrader. Tot slot wijst de voorzitter nog op de mogelijkheid om een waardebon – voor een jaarlidmaatschap – aan te schaffen. U kunt hiervoor contact opnemen met Grietje Broekman.

Vervolgens worden de formele stukken behandeld, zoals het (financieel) jaarverslag over 2015, het verslag van de vergadering van 22 oktober 2015, het verslag van de kascommissie, de benoeming van een nieuw kascommissielid (de heer J. Nijman en als reserve de heer C. van Hasselaar), de begroting 2016 en de benoeming van twee nieuwe bestuursleden. Bij acclamatie werden als nieuwe bestuursleden benoemd mevrouw G. Odding uit Vledderveen en de heer A. Mesken uit Vledder. Beide stellen zich voor in de uitgave van KerspelStokkies. Mevrouw Grietje Broekman werd herbenoemd voor een periode van vier jaar. Tijdens de rondvraag riep de heer De Geus op tot het aanleveren van oude foto’s/verhalen etc. van Vledderveen. Een groepje mensen uit Vledderveen is bezig de geschiedenis van Vledderveen te beschrijven. Hij roept mensen op, indien zij over deze informatie beschikken, contact met hem op te nemen.

Na afloop van de Algemene ledenvergadering heeft de heer L. Tokkie (geassocieerd medewerker van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) een boeiende lezing gehouden over de functie van de werkkampen (waaronder die in Vledder en Diever) tijdens de Tweede Wereldoorlog. De werkkampen werden gebruikt als verzamelplaats voor hoofdzakelijk Joodse Nederlanders voor latere doorzending naar Westerbork en vervolgens naar de concentratiekampen in Duitsland. In feite werd er gebruik gemaakt van de structuur van werkkampen, zoals die al voor de oorlog functioneerde. Toen werden werklozen, voornamelijk uit het Westen van Nederland, te werk gesteld in deze werkkampen (project DUW). De Duitsers hebben deze structuur vervolgens ge(mis)bruikt voor het verzamelen en op transport zetten van de joden. Zie ook de informatie over de heer Tokkie  en het project waaraan hij meewerkt.

De secretaris,
R.J. van der Veen
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

*