Algemene leden vergadering
 
09 mei 2017, Dorpscentrum "de Heidehoek" Vledderveen
 
De voorzitter mocht een 40-tal leden verwelkomen in dorpshuis De Heidehoek in Vledderveen. Het bestuur probeert, door middel van het steeds op een andere locatie in de voormalige gemeente Vledder, meer leden te bereiken. De voorzitter ging allereerst in op de zaken die de afgelopen periode hebben gespeeld en momenteel aan de orde zijn.

Zaken als een nieuw Ė en voordeliger Ė contract met de drukker van KerspelStokkies, de uitbreiding van de redactiecommissie, het informatiebord bij de baarhuisjes op het kerkhof te Vledder, de onlangs gehouden succesvolle Sneuperdag in De Menning, de Open Monumentendag, de start van de werkgroep naamgeving zandwegen, waren maar enkele zaken die de voorzitter de revue liet passeren.

Na deze opening kwamen de geŽigende onderwerpen aan de orde zoals de (financiŽle) jaarstukken, het verslag van de kascommissie en de bestuurswisseling. De heer J. Bethlehem werd bedankt voor zijn werkzaamheden voor de kascommissie, de heer C. van Hasselaar werd benoemd als nieuw lid van de kascommissie en de heer Ph. Boot werd benoemd als reserve lid van de kascommissie.

Vervolgens werd er afscheid genomen van de secretaris van het bestuur, de heer R.J. van der Veen. Hij was een van de oprichters van de verenigingen en heeft de functie van secretaris, gedurende 13 jaar vervuld. Helaas kon het bestuur nog geen nieuw bestuurslid voorstellen. Het bestuur hoopt wel dat de vacature binnen afzienbare tijd kan worden vervuld. De voorzitter verzocht de vergadering mee te denken bij de invulling van deze vacature. De heer Van der Veen riep, in zijn dankwoord, de leden op verhalen uit hun jeugd of zelf op te schrijven of contact op te nemen met de redactiecommissie zodat de geschiedenis van de voormalige gemeente Vledder in ieder geval bewaard blijft. Hierna sloot de voorzitter de Algemene ledenvergadering.

Na de Algemene ledenvergadering nam de heer Jans Tabak ons mee in de vroeger gehanteerde gebruiken rond de begrafenissen. Hij deed dit op een humoristische wijze zodat een lastig onderwerp toch op een luchtige toon kon worden besproken. Meerdere malen werd er dan ook gelachen om de verhalen van de heer Tabak rond dit thema. Voorbij kwamen onderwerpen als: het luiden van de klokken bij begrafenissen, de Noabuurplichten bij begrafenissen (je had rechten als buur, maar ook plichten), de begrafenismaaltijden, de rouwkleding etc. Vroeger kon je goed zien of de overledene rijk was geweest of niet. Naast uiterlijk vertoon werd dit ook duidelijk bij de inhoud van de Diaconiebus. Hoewel de heer Tabak het vooral had over de situatie in Diever verschilde dit niet veel met de situatie zoals die in Vledder gebruikelijk was. Waar verschillen waren konden de aanwezige leden dit goed aangeven. Na afloop van de lezing werden er nog vragen gesteld, die door de heer Tabak werden beantwoord.

De voorzitter sloot, met een dankwoord aan de inleider, de avond vervolgens af.

R.J. van der Veen
 
 
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

*