Najaarsvergadering
 
20 oktober 2016, Ons Dorpshuis, Wilhelminaoord
 

De voorzitter mag een 30 tal leden verwelkomen tijdens de najaarsbijeenkomst van onze vereniging op 20 oktober 2016.

Wij houden vanavond onze najaarsbijeenkomst. Dit keer in Wilhelminaoord, omdat we zoveel mogelijk willen rouleren tussen de dorpen uit de oude gemeente Vledder.

Vervolgens gaat hij in op aantal onderwerpen dat hij vanavond, als stand van zaken van onze vereniging, wil benoemen.

Daarna zal Jan Meijer van Buro Ecolan ons het een en ander vertellen over hun werkzaamheden, die zij voor een deel vanuit het ons allen bekende Kiemhuis in Frederiksoord verrichten.

Graag wil ik u graag aandacht blijven vragen voor ons ledenaantal. In Kerspel Stokkies nr. 38 was een aanmeldingsformulier bijgesloten. Ons ledental blijft al een aantal jaren net onder de 400. Er vallen leden af (meestal door overlijden) er komen nieuwe bij. Resultaat van de actie van afgelopen jaar is er nauwelijks. Vandaar graag nogmaals uw aandacht hiervoor. Familie, vrienden, kennissen of buren zijn mogelijk ook geïnteresseerd in het verleden van onze omgeving. Ik wijs daarbij ook nog even op de mogelijkheid om iemand een jaar lang het lidmaatschap van onze vereniging cadeau te doen.

Onze secretaris Roelof van der Veen is op onze volgende Algemene Ledenvergadering aftredend en niet herkiesbaar. Roelof heeft vele jaren verschillende functies binnen onze vereniging gehad, maar eens komt daar een eind aan. Wij roepen geïnteresseerden voor deze bestuursfunctie op zich bij ons te melden. Die oproep zullen we ook via Kerspel Stokkies en onze website doen.

Twee keer per jaar is er een bijeenkomst met de vier historische verenigingen in de gemeente Westerveld. Er worden ideeën uitgewisseld, activiteiten worden gemeld en we gaan bezien of er meer dingen samen kunnen worden gedaan. Uit de bijeenkomst van 13 oktober jl. meld ik:
- De gemeente Westerveld organiseert een tweejaarlijkse gemeentelijke erfgoeddag. In 2018 zijn wij aan de beurt om dit samen met de gemeente te organiseren. Dat valt dan samen met 200-jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid en mogelijk en hopelijk met de Werelderfgoedstatus. Wat dat laatste betreft hebben alle betrokken gemeenteraden ingestemd met deze aanvraag en met de agrarische ondernemers in het gebied is een convenant afgesloten. De procedure voor de Werelderfgoedstatus kan dus worden vervolgd.
- Binnenkort wordt de Dorpsstraat in Vledder van nieuwe riolering voorzien en ook weer gedeeltelijk opnieuw ingericht. Deze activiteiten zullen archeologisch worden begeleid. Wij zijn benieuwd of dit nieuwe zaken aan het licht zal brengen.
- Het kabinet is van plan de fiscale regeling voor aftrek van onderhoudskosten van particuliere rijksmonumenten af te schaffen. Daarmee dreigt het onderhoud en restauratie daarvan in het slop te raken. Dat zou erg jammer zijn.
De gemeente Westerveld telt ongeveer 175 rijksmonumenten. Ook in onze nabije omgeving zijn die te vinden: 4 in Boschoord; 19 in Frederiksoord; 2 in Nijensleek; 7 in Vledder en 15 in Wilhelminaoord. Samen zijn er dat maar liefst 47.
De Erfgoedvereniging Heemschut is een petitie gestart tegen dit kabinetsplan. Wij tekenen als historische vereniging deze petitie. U kunt dat ook doen. De petitie is te vinden op hun website www.heemschut.nl

Wij zijn blij met de twee nieuwe leden in de redactiecommissie van Kerspel Stokkies: de heren Hoff en van Dijk. Ik heb de vertegenwoordiging van het bestuur in de redactiecommissie overgenomen van Roelof van der Veen.

Over de lijkhuisjes op de begraafplaats in Vledder het volgende:
Het voegwerk van de lijkhuisjes op de begraafplaats gedaan door Jan Mol. Onze dank daarvoor.
Wij gaan een informatiebord op de begraafplaats neerzetten met informatie over het hoe en waarom van lijkhuisjes.

Na de informatieavond van de Maatschappij van Weldadigheid in februari van dit jaar in het Koloniecentrum hebben wij ons aangemeld om ons daar ook graag te huisvesten. Zo het er nu naar uit ziet horen wij daar begin volgend jaar meer over. Ik hoop op onze Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2017 hierover meer te kunnen vertellen.

Op zaterdag 12 november om 18.00 uur is er in Hotel Restaurant Villa Nova in Zorgvlied een voorleesdiner. De bekende schrijver van historische boeken Wil Schackmann zal vertellen over zijn nieuwe boek De Kinderkolonie, met als ondertitel ‘Tot een werkzaam leven opgeleid. wezen van Veenhuizen’. De kosten bedragen € 37,50 per persoon. Aanmelden kan telefonisch bij Villa Nova.

Op zondag 20 november om 11.00 uur is er wer een Dikke Verhalen-bijeenkomst. Dit keer over de straten: van Roijenlaan, Middenweg en Reeweg. We hopen weer op de gebruikelijke grote opkomst die altijd garant staat voor een fijne sfeer en mooie verhalen.

De kalenders voor 2017 zijn klaar. Deze worden vanavond uitgereikt. Bij dezen een woord van dank aan de Kalendercommissie. Het is weer een mooie kalender met prachtige oude foto’s geworden.

Tot zover.

Vervolgens geeft hij het woord aan de heer Jan Meijer van Buro Ecolan.

De heer Meijer gaat eerst kort in op de geschiedenis van het Kiemhuis. Hij laat enkele foto’s zien van overblijfselen van het oorspronkelijke Kiemhuis. De deur, waarop de stookdata zijn aangegeven, is gespaard tijdens de renovatie. Hetzelfde geldt voor de kachel, die al in 1941 is geplaatst en het Kiemhuis, via een buizenstelsel, verwarmde. Diverse aanwezige leden geven nog nadere informatie onder andere over de schoolkampen, die hier de zomer plaatsvonden. Bijzonder was het feit dat de mevrouw Bollen, echtgenoot van een van de laatste beheerders, aanwezig is tijdens de bijeenkomst. Zij heeft nadere informatie kunnen geven.

Momenteel biedt het Kiemhuis onderdak aan een leer- werkbedrijf waar veelal mensen met autisme diverse cursussen kunnen volgen, onderhoud plegen aan het openbaar groen (Maatschappij en gemeente) en een zinvolle besteding van hun tijd kunnen hebben. Er is plek voor ongeveer 20/25 mensen. Momenteel varieert de leeftijd tussen de 17 en 72 jaar. Ze komen uit de wijde omgeving. Bij het uitvoeren van werkzaamheden wordt wel gekeken of er geen verdringing van reguliere arbeidsplaatsen plaatsvindt. Cursussen worden aangeboden op het gebied van tuinonderhoud en koken maar ook houtkloven en het houden van bijen. Bij het behalen van bepaalde certificaten kan men er langer over doen om deze te halen dan bij reguliere instellingen. Het behalen van een certificaat is wel belangrijk voor de cursisten. Diverse vragen worden gesteld, die door de heer Meijer worden beantwoord. Tot slot laat de heer Meijer nog enkele korte filmpjes zien die betrekking hebben op de werkzaamheden van het leer- werkbedrijf. Hij nodigt iedereen die dat wil – wel bij voorkeur op de ochtend – eens langs te komen voor een kopje koffie.

De voorzitter dankt de heer Meijer voor zijn inleiding en sluit de bijeenkomst en wenst eenieder wel thuis.

De secretaris

R.J. van der Veen

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm