Dikke Verhalen
 
13 november 2011, thema: Hoe Vledder veranderde na 1960
 
Zoals gebruikelijk weer een volle zaal met mensen die met elkaar spraken over het thema: Vledder in en na de zestiger jaren. Voorafgaand aan de behandeling van dit thema werden, om in de stemming te komen, veel fotoís getoond van Vledder en Nijensleek van vroeger en nu. De presentatie was gemaakt door onze webmaster de heer Rien Krijnen.

Voorafgaand aan het tafelgesprek met de zaal werd stilgestaan bij het overlijden van Kasper Bovenkamp. Kasper was een van de actieve leden van de commissie Dikke Verhalen. Daarnaast was hij mede oprichter en bestuurslid van de vereniging ít Fledder Kerspel.

Aan de stamtafel zaten nu de gasten Jannie Pals en Marten Haveman. Beiden zijn, hoewel Jannie niet geboren, opgegroeid in de gemeente Vledder.

Diverse onderwerpen werden achtereenvolgens behandeld zoals het zelf naar school gaan van kinderen. Vroeger liep iedereen naar school of kwam op de fiets vanuit de omliggende dorpen. Nu worden veel kinderen met de auto gebracht. Ouders gaan nu zelfs mee tot in de school en klas. Met betrekking tot de gewijzigde werkgelegenheid werd stil gestaan bij de onderwerpen recreatie, agrariŽrs, banken en Hoeve Boschoord. Met de komst van de campings De Bosrand en de Adelhof kwamen de eerste recreanten naar Vledder. In eerste instantie was er nog geen zwembad, dat was wel een minpunt om hier te komen kamperen. In Havelte hadden ze toen al wel een zwembad. Een ander gesprekspunt vormde de afnemende boerenstand in het dorp. Begin jaren zestig waren er nog 64 boeren in en om Vledder en nu nog maar 6. Daarnaast de komst van de Boerenleenbank, via Raiffeissenbank naar de Rabobank en het weer verdwijnen van de bank. Dit door de verdergaande digitalisering van bankzaken. Hoeve Boschoord is nu een grote werkgever met ruim 600 werknemers. Een van de aanwezigen in de zaal, was in 1958 aangenomen als het 23e personeelslid.

Net als met de opschaling van de banken vond een zelfde opschaling plaats van de waterschappen. Het voormalige waterschapgebouw aan de Brink heeft allang deze functie verloren en is nu in gebruik als woonhuis. Inmiddels zijn we al twee fusies verder van het waterschap.

Ingegaan werd op het fenomeen "diepvrieskluis". Zowel in Vledder als Doldersum waren dergelijke voorzieningen. Beide gebouwtjes staan er nog, doch worden nu voor andere doeleinden gebruikt. In deze gebouwtjes konden 20 klanten hun producten in bevroren toestand bewaren. De voorloper van de huidige diepvrieskisten. De gebouwtjes werden gerealiseerd in het kader van de streekverbetering. Aanwezigen wisten te melden dat aan de bouw van de voorzieningen zelfs cursussen tuinieren vooraf zijn gegaan.

Verder werden de eerste telefoonaansluitingen besproken. In tegenstelling tot nu werd de telefoon vooral zakelijk gebruikt. Hierbij kan worden gedacht aan contacten met de K.I. in Steenwijk, de veearts e.d. In Doldersum had de familie Schipper telefoon en in Vledderveen meester Hoekstra.

Over de kwaliteit van de nieuwbouw werd veel gesproken. Duidelijk was dat over smaak zeker valt te twisten. Behoud van oude gebouwen gaat vaak niet samen met de mogelijkheid om een en ander financieel rond te krijgen Zo werd de nieuwbouw aan het Lesturgeonplein niet mooi gevonden terwijl nu wel een aantal voorzieningen konden worden gerealiseerd (bibliotheek en VVV). Een voorbeeld van nieuwbouw dat wel passend werd gevonden is de nieuwe winkel van de Coop aan de Dorpsstraat.

Na de pauze werd ingegaan op het verenigingsleven. In een enkel geval werd een vereniging opnieuw opgericht, in het geval van de scouting. Andere verenigingen moesten samenwerking zoeken met verenigingen uit andere dorpen (muziek) om maar voldoende deelnemers te houden. Mede door al deze verenigingen en de vele vrijwilligers konden nieuwe inwoners zich vrij snel thuis voelen. Zo bleek uit een onderzoek van Dorpsbelang Vledder uit medio 2000 dat 91% van de nieuwe inwoners aangaf zich thuis te voelen in Vledder. Dit beeld (veel verenigingen/veel vrijwilligers en welbevinden) werd onlangs weer bevestigd door de dorpsvisie 2012 Ė 2014, zoals uitgebracht door Dorpsbelang Vledder. De jeugd wil hier ook graag blijven wonen, blijkens de inventarisatie naar starterswoningen. Een 30 tal mensen hebben zich voor een dergelijke woning gemeld bij de gemeente als belangstellende.

De westelijke kant van het dorp Vledder zou er heel anders uitgezien hebben als de snelweg (A10) Leeuwarden naar het zuiden tussen Vledder en Vledderveen zou zijn aangelegd. Door de vertraagde inklinking van de polders is dit toen niet doorgegaan. De vereniging heeft hier een artikel aan gewijd in nummer 3 van Kerspelstokkies (ook te vinden op www.fledderkerspel.nl.)  De gronden waren, in het kader van de ruilverkaveling, destijds al aangekocht. Zo is er een deel van de oorspronkelijke Boergrup verdwenen.

De aanwezigheid van het Drents Friese Wold werd wel positief beoordeeld. Kanttekeningen werden wel gezet bij de uitvoering van de gestelde natuurdoelen. Veel natuurgebieden staan nu vol met "Rus", dat kan toch niet de bedoeling zijn. Dat had volgens de aanwezigen niets te maken met de vroegere schrale graslanden. De voorzitter van de historische vereniging gaf aan dat hier binnenkort gesprek over zal plaatsvinden tussen de vier historische verenigingen, de gemeente en de betrokken grondeigenaren.

De voorzitter merkt op dat door het toetreden van een paar jongere mensen in de commissie Dikke Verhalen de mogelijkheid is om de te behandelen onderwerpen wat later in de tijd te plaatsen. Deze ochtend is hier een goed voorbeeld van.

De voorzitter kon terugkijken op een geslaagde ochtend. De volgende bijeenkomst van Dikke Verhalen zal plaatsvinden op 19 februari 2012.

R.J. van der Veen

secretaris ít Fledder Kerspel
 
 
   
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: **