JAARVERSLAG 2005.

Het bestuur.
Het bestuur is in de verslagperiode ongewijzigd gebleven en bestaat uit de volgende leden:
a. J.J. Mensink voorzitter
b. R.J. van der Veen secretaris/penningmeester
c. M. Mol-Bosma algemeen lid en belast met huisvestingszaken
d. A.K. Bovenkamp algemeen lid en belast met sponsoring
e. A. Jager algemeen lid en belast met archivering

Overeenkomstig het rooster van aftreden Ė zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 januari 2003 Ė was de heer A. Jager aftredend. Tijdens de Algemene ledenvergadering is hij weer benoemd als algemeen bestuurslid.
Het bestuur is in de verslagperiode 11 maal bijeen geweest.

 De websitecommissie bestaat uit: de heren K. Ellen, K. Eleveld, R. Kijl, G. Kok en R. Krijnen. Laatstgenoemde heeft de heer J. Bollen in de loop van het jaar opgevolgd.

De redactiecommissie bestaat uit: de heren J. Kits Nieuwenkamp (eindredacteur), O. Nieland (verantwoordelijk voor de lay-out), P. de Geus, B. Dragtsma en F. Verbaan.

Ontwikkeling aantal leden en donateurs: per 31 december 2004: 271 leden en 5 donateurs; per 31 december 2005: 296 leden en 5 donateurs. Hoewel het bestuur de hoop had uitgesproken dat de 300 leden in 2005 gehaald zou worden, is dit helaas net niet gelukt.

Sponsoring. Ook dit jaar mocht de vereniging zich weer ondersteund weten door een groot aantal sponsoren. Een goede zaak, dit betekent dat de vereniging zich breed gesteund weet in Vledder. Naast de sponsoring door vermelding in ons blad werd door Kado en Co een bedrag per verkocht boek "stookhokken in Drenthe" aan ons overgemaakt.  

Algemene ledenvergadering van 26 mei en de lezing op 17 november 2005.
De ledenvergadering werd drukbezocht. Na het huishoudelijk deel werd er een inleiding verzorgd door de heer Albert Haar over de Drentse stookhokken. Na afloop werd een selectie van de Vledderse stookhokken in beeld gebracht.
Op 17 november zijn er oude films over de dorpen Wilhelminaoord/Frederiksoord en Vledder vertoond. Ook deze bijeenkomst werd weer goed bezocht.

De werkzaamheden van werkgroepen c.q. commissies etc.
Zowel de redactie- als de websitecommissie hebben veel inzet gepleegd voor de direct zichtbare uitingen van de werkzaamheden van onze vereniging.
De websitecommissie heeft in de bezetting een wijziging ondergaan. De heer Krijnen heeft de plaats ingenomen van de heer Bollen. Tot 1 januari 2005 waren er 4267 mensen die de site hebben bezocht. Dit betekent dat ruim 2400 mensen, in het verslagjaar, een bezoekje aan onze site hebben gebracht.
De redactiecommissie heeft dit jaar een drietal uitgaven verzorgd. Hiervan waren er twee die gewijd waren aan een thema namelijk: de IIe Wereldoorlog en het corso te Frederiksoord. Deelname aan boek Stookhokken in Drenthe. Door leden van onze vereniging zijn nagenoeg alle stookhokken, in de voormalige gemeente Vledder, in beeld gebracht. Na gereed koming van het boek zijn de bestellingen ook door de vereniging verspreid (binnen de gemeente). Dit bracht 50 euro aan inkomsten op.

Deelname beurzen etc.
Dit jaar is deelgenomen aan de Open Dag van Hoeve Boschoord.
Eind november is deelgenomen aan de Wintermarkt te Frederiksoord. Volgend jaar zal er een bezinning plaatsvinden op de deelname aan beurzen (wat is het doel, wat levert het op etc).

Deelname leden aan de werkzaamheden van de vereniging. Gelukkig beschikt onze vereniging over een aantal actieve leden. Zo is de inventarisatie van de stookhokken door leden uitgevoerd, worden er bijdragen verleend aan de inhoud van het tijdschrift en wordt het blad mede rondgebracht door enkele leden. Een goede ontwikkeling. Een vereniging voor en door de leden!

Inrichting tentoonstelling:
In nauwe samenwerking met de openbare bibliotheek te Vledder is er een tentoonstelling georganiseerd met als thema W.O. II. De tentoonstelling heeft ca 1 maand geduurd. Het was de eerste maal dat er een tentoonstelling werd verzorgd. De leerervaringen die hiermee zijn opgedaan, kunnen worden benut bij een volgende.

De eigen ruimte.
De inrichting van de eigen ruimte krijgt steeds meer gestalte. Diverse leden hebben, na een oproep, boeken etc ter beschikking gesteld van de vereniging. Ook het oud archief van de basisschool te Vledder is ter beschikking gekomen van onze vereniging. Elke eerste dinsdag van de maand is de ruimte geopend voor leden. (oktober t/m april). In de beginperiode is hiervan nog weinig gebruik gemaakt.

Deelname aan de Open Monumentendag Westerveld
In nauwe samenwerking met de gemeente en de andere historische verenigingen is de tweedaagse Open Monumentendag georganiseerd. Dit jaar was het thema religie. Diverse kerken hebben hun medewerking verleend.

Het boekje Religie in Westerveld, dat in nauwe samenwerking met de andere Westerveldse historische verenigingen is opgesteld, is verspreid onder de leden.

Relatie met onderwijs.
Het themanummer over de IIe Wereldoorlog is tevens aan de hoogste klassen van de basisscholen, in de voormalige gemeente Vledder, uitgereikt. In het decembernummer is een bijdrage van leerlingen van De Hoekstee opgenomen.
Met de directeur van de basisschool De Hoekstee te Vledder is gesproken over de mogelijkheden tot samenwerking. Dit zal de komende tijd aan beide kanten verder worden uitgediept.

FinanciŽn.
De financiŽle positie van de vereniging is goed te noemen. Het streven van het bestuur is om een zodanig buffer te hebben dat een jaar zonder inkomsten kan worden gedraaid. Een financiŽle buffer is noodzakelijk voor eventuele tegenvallers.  

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van 6 april 2006.  

de voorzitter,     de secretaris,
J.J. Mensink     R.J. van der Veen

24 februari 2006.
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm    

Versie: **