JAARVERSLAG 2006.

Het bestuur.
Het bestuur is in de verslagperiode op één punt gewijzigd. De voorzittersfunctie is, na de Algemene ledenvergadering, ingenomen door de heer J. Bethlehem.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
a. J. Bethlehem voorzitter;
b. R.J. van der Veen secretaris en penningmeester
c. M. Mol-Bosma algemeen lid en belast met huisvestingszaken;
d. A. Jager algemeen lid en belast met archivering
e. A.K. Bovenkamp algemeen lid en belast met sponsoring

Overeenkomstig het rooster van aftreden – zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 januari 2003 – was de heer J.J. Mensink aftredend. Gezien zijn overige drukke werkzaamheden heeft hij besloten niet een tweede termijn als bestuurslid te ambiëren.

Het bestuur is in de verslagperiode 12 maal bijeen geweest.

De commissies en hun samenstelling. de Redactiecommissie.
De heren J. Kits Nieuwenkamp (eindredacteur),
P. de Geus,
F. Verbaan,
B. Dragtsma en O. Nieland (verantwoordelijk voor de lay-out).

De Websitecommissie.
De heren K. Eleveld, R. Kijl en R. Krijnen. In de loop van het jaar heeft de heer K. Ellen te kennen gegeven vooralsnog, gezien zijn drukke werkzaamheden, niet actief bij de commissie betrokken te willen zijn.

De Jaarkalendercommissie (vanaf medio 2006).
De heer A. Bovenkamp en H. Posthumus;

De commissie Dikke Verhalen (vanaf medio 2006).
Mevrouw Vos en de heren S. ter Haar, J. Boersma, J. Dekker, A. Jager en A.K. Bovenkamp.

De kascommissie, die financiële bescheiden controleert, bestond dit jaar uit de dames Kok-Leutscher en Emmink-Jansen.

Ontwikkeling leden en donateurs.

Per 31 december 2005: 296 leden en 5 donateurs
Per 31 december 2006: 321 leden en 5 donateurs

De 300-ledengrens is, in het vierde verenigingsjaar, doorbroken. Er hebben zich in het verenigingsjaar een drietal leden afgemeld, zodat het totaal aantal nieuwe leden in 2006 28 heeft bedragen. Al met al een aantal en een groei die het bestuur tot tevredenheid stemt.

Sponsoring.
De vereniging weet zich gesteund door een aantal trouwe sponsoren. Dat we hier erg blij mee zijn, behoeft geen betoog. Bijna alle sponsoren zijn bedrijven die gevestigd zijn in onze gemeente.

Geschenk van de oudejaarsvereniging ‘De Oliebol".
Tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in "De Tippe" ontving het bestuur een bijdrage in aanschaf van hangrekken voor publicaties van andere verenigingen.

De Algemene ledenvergadering van 6 april 2006.

De vergadering werd bezocht door een veertigtal leden. Tijdens het huishoudelijke deel van de vergadering werd afscheid genomen van de voorzitter van de vereniging, de heer J.J. Mensink. De heer Mensink heeft met name in de aanloopperiode van de vereniging veel betekend door zijn talloze contacten kon de vereniging snel van de grond worden getild. De dank werd vergezeld met de overhandiging van een boek getiteld "boeren van vroeger".

Na afloop van het huishoudelijke deel van de vergadering gaf de heer Van Belkum een lezing waarin hij op een aanstekelijke wijze de verhalen van Marga Kool voorlas.

De najaarsbijeenkomst van 19 oktober 2006.

De heer Mensink gaf inhoud aan deze avond door in een lezing de betekenis van de Maatschappij van Weldadigheid vroeger en nu in beeld te brengen. Een tachtigtal mensen bezochten deze succesvolle avond.

De werkzaamheden van de commissies.
Tijdens dit verslagjaar zijn er een tweetal nieuwe commissies aan de vereniging toegevoegd. Een geheel nieuwe, namelijk de jaarkalendercommissie. Tijdens de Algemene ledenvergadering werd al aangekondigd dat een tweetal leden de productie van een jaarkalender op zich zouden nemen. Dat is inmiddels geschied. Eenieder heeft aan het eind van het jaar een fraaie jaarkalender ontvangen. Ter introductie werd deze kalender gratis door het bestuur verstrekt.
Medio 2006 zijn er gesprekken gestart met de werkgroep "Dikke Verhalen" om de werkgroep als commissie onder de paraplu van de vereniging te brengen. De werkzaamheden sloten zo één op één aan bij de doelstelling van de vereniging, dat dit geen overgangsproblemen tot gevolg heeft gehad. De eerste bijeenkomst. "onder de vlag" van de vereniging heeft inmiddels, wederom met groot succes, plaatsgevonden.

De reeds bestaande website- en redactiecommissie zijn op de vertrouwde toer doorgezet. Wel wordt de site steeds verder uitgebouwd, zodat de aantrekkelijkheid van de site verder wordt vergroot. Activiteiten van de verenigingen worden in woord en beeld opgenomen op de website.

Op 31 december 2006 hadden 8.782 mensen de site bezocht. In het afgelopen jaar betrof dit 2104 hits.

De werkgroep digitalisering fotomateriaal nadert zijn afronding, namelijk het digitaliseren van alle gemeentelijke Vledderse foto’s in het Drents Archief. Naar verwachting zal dit project in 2007 worden afgesloten. Zowel gemeente als vereniging beschikken dan ook over gedigitaliseerde foto’s van Vledder.

Informatiebrochure.
Dit jaar is een informatiebrochure verschenen waarin de doelstelling en de activiteiten van de vereniging zijn omschreven. Deze brochure wordt gebruikt bij beurzen e.d.

Deelname beurzen.
Dit jaar is deelgenomen aan de Zomerbeurs te Vledder. Ook hier werd de stand goed bezocht. Aangezien het meer gaat om het zichtbaar laten zijn van de vereniging dan het krijgen van nieuwe leden is besloten om, in principe, jaarlijks op één beurs aanwezig te zijn.

De eigen ruimte.
In de eigen ruimte – aan de Van Roijenlaan – kunnen we nu ook beschikken over een eigen computer en een printer. Tevens is een kopieerapparaat in bruikleen ontvangen. Dit soort voorzieningen maken het werken met oude stukken en dan vooral het inzichtelijk houden ervan een stuk eenvoudiger. Steeds meer mensen weten de eigen ruimte – tijdens kantooruren – steeds beter te vinden. Ook worden er steeds meer stukken aangeboden.

Deelname aan de Open Monumentendag Westerveld.
De activiteiten waren dit jaar beperkt. Het landelijke thema "feest" was moeilijk met de vier verenigingen vorm te geven.

Activiteiten van de vier Westerveldse historische verenigingen.
Dit jaar hebben er een tweetal bijeenkomsten van afgevaardigden van de vier besturen plaatsgevonden. Naast informatie-uitwisseling is er ook afgesproken dat ook de redactiecommissie een gezamenlijke bijeenkomst zal houden. Of dit een structureel karakter zal krijgen, moet worden afgewacht. Het is de bedoeling dat door samenwerking ook tot een kostenreductie op de uitgaven kan worden gekomen. Er zijn dit jaar geen gezamenlijke uitgaven verschenen.

Financiën.
De financiële positie van de vereniging mag, mede dank door de sponsoren, goed worden genoemd. Eenmalig is dit jaar een extra grote uitgave gedaan ten behoeve van het gratis verspreiden van de jaarkalender. Het streven van het bestuur is erop gericht om een zodanige financiële buffer te krijgen dat er een jaar zonder inkomsten kan worden gedraaid. Een financiële buffer is noodzakelijk voor eventuele tegenvallers.

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur op 26 april 2007.

De voorzitter,    De secretaris,

J. Bethlehem   R.J. van der Veen
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: **