JAARVERSLAG 2007

Het bestuur.

Het bestuur is in de verslagperiode gewijzigd daar de heer Van der Veen naar aanleiding van het rooster van aftreden te kennen heeft gegeven niet voor een herbenoeming in aanmerking te willen komen. In de Algemene ledenvergadering is in zijn plaats mevr. A.H. Blum-van Dijk benoemd als secretaris en mevr. H.G. Mol-Bosma is herbenoemd en de functie van penningmeester toegekend.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
J. Bethlehem voorzitter;
A.H.. Blum-van Dijk secretaris;
H.G.. Mol-Bosma penningmeester en belast met huisvestingszaken;
A. Jager algemeen lid en belast met archivering;
A.K. Bovenkamp algemeen lid en belast met sponsoring.

Overeenkomstig het rooster van aftreden Ėzoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 januari 2003- was de heer R.J. van der Veen aftredend. Hij heeft te kennen gegeven geen tweede termijn als bestuurslid te ambiŽren.

Het bestuur is in de verslagperiode 12 keer bijeen geweest.

De commissies en hun samenstelling:

a. De Redactiecommissie:
De heren J. Kits Nieuwenkamp (eindredacteur), P. de Geus, F. Verbaan, O. Nieland (verantwoordelijk voor de lay-out) en de dames T. Bethlehem en L. Blum. De heer B. Dragtsma heeft om gezondheidsredenen zijn deelname aan de redactiecommissie opgegeven.

b. De Websitecommissie: De heren K. Eleveld, R. Kijl en R. Krijnen.

c. De Jaarkalendercommissie: De heren A. Bovenkamp en H. Posthumus.

d. De commissie Dikke Verhalen: De heren S. ter Haar, J. Dekker, A. Jager en A.K. Bovenkamp en mevrouw T. Posthumus.
In de bijeenkomst Dikke Verhalen op 11 november 2007 werd afscheid genomen van de heer J. Boersma en werd een ogenblik stilgestaan bij het overlijden van mevrouw H. Vos.

De kascommissie, die de financiŽle bescheiden controleert, bestond dit jaar uit de heren T. de Ruiter en K. Eleveld.

Ontwikkeling leden en donateurs:
Per 31 december 2006: 321 leden en 5 donateurs Per 31 december 2007: 332 leden en 5 donateurs. r /> Er hebben zich in het verenigingsjaar een 10 tal leden afgemeld, zodat het totale aantal nieuwe leden in 2007 21 heeft bedragen.

Sponsoring
De vereniging is ook dit jaar weer door een aantal trouwe sponsoren gesteund. Het bestuur is hun hier zeer erkentelijk voor en sinds begin 2007 is de lijst van sponsoren opgenomen op de website. Bijna alle sponsoren zijn bedrijven die gevestigd zijn in onze gemeente.

De algemene ledenvergadering van 26 april 2007.
De vergadering in "De Tippe" werd bezocht door een veertigtal leden. Een speciaal woord van welkom is er voor de heer Spreen, die na afloop van het formele gedeelte en lezing zal gaan houden over de belegering van de stad Steenwijk.

De voorzitter brengt nog enkele activiteiten van de vereniging aan de orde en stelt dat het van belang is om "aan de weg te blijven timmeren".

De najaarsbijeenkomst van 25 oktober 2007.
Deze bijeenkomst in "Ons Dorpshuis" te Wilhelminaoord, werd door een 70-tal leden bezocht. Nadat door de voorzitter de stand van zaken van onze vereniging was toegelicht werd het woord gegeven aan mevr. Hennie Kuyer, bekend van Radio Drenthe. Zij bracht op luchtige wijze het wel en wee van, bij een ieder bekende, dagelijkse gebeurtenissen naar voren.

De werkzaamheden van de commissies.

De verschillende commissies zijn zeer actief bezig.
De website wordt goed bezocht en er worden steeds weer nieuwe "oude" fotoís opgezet.
De redactiecommissie brengt 3 keer per jaar het "KerspelStokkies" uit. De "Dikke Verhalen" heeft alweer het 10e seizoen beleefd.
De bijeenkomsten in november en februari worden elke keer goed bezocht en krijgen steeds meer het karakter van een reŁnie.
Informatiebrochure. De informatiebrochure is op enkele punten gewijzigd, zoals de aanpassing van het lidmaatschap en de toevoeging van de commissie "Dikke Verhalen".

Deelname beurzen.
Dit jaar hebben we niet deelgenomen aan beurzen.

De eigen ruimte.
Aangezien de eigen ruimte al behoorlijk gevuld is door archiefmateriaal, hebben we voor het repareren en bewaren van oude gereedschappen een ruimte in de schuur bij Bertus Kok gehuurd.

Deelname aan de Open Monumentendag Westerveld.
Het thema voor dit jaar was: "Moderne gebouwen". Als werkgroep konden we hier niet veel mee. Het project Duusternis & Laokeblad zal namens de vier historische verenigingen Westerveld in ťťn project worden ingediend.

Activiteiten van de vier Westerveldse verenigingen.
Er zijn dit jaar twee bijeenkomsten geweest van afgevaardigden van de vier besturen. Aan de orde zijn gebracht: het project oude wandelpaden, inventarisatie cultuurelementen en de open monumentendag.

Het project oude wandelpaden, bij ons onder de naam "Ommetje Langewandenpad", is ingediend bij Landschapsbeheer Drenthe. Er zijn 60 projecten ingediend, waarvan de provinciale winnaar Ä 10.000,-- mag besteden en de landelijke winnaar Ä 30.000,--.

FinanciŽn.

De financiŽle positie van de vereniging is, mede door de bijdrage van diverse sponsoren, goed te noemen. Door de aanpassing van het lidmaatschap hopen we ook volgend jaar weer een financiŽle buffer te verkrijgen die noodzakelijk is voor eventuele tegenvallers.  

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur op 24 april 2008.  

De voorzitter,             De secretaris,  

J. Bethlehem.           A.H. Blum-van Dijk. 
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: **