JAARVERSLAG 2008

Het bestuur.

Overeenkomstig het rooster van aftreden Ėzoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 januari 2003- was de heer A.K. Bovenkamp aftredend. Hij heeft te kennen gegeven zich voor een tweede termijn als bestuurslid beschikbaar te stellen.
Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
J. Bethlehem voorzitter;
A.H.. Blum-van Dijk secretaris;
H.G.. Mol-Bosma penningmeester en belast met huisvestingszaken;
A. Jager algemeen lid en belast met archivering;
 A.K. Bovenkamp algemeen lid en belast met sponsoring.

Het bestuur is in de verslagperiode 11 keer bijeen geweest.

De commissies en hun samenstelling:
a. De Redactiecommissie: De heren J. Kits Nieuwenkamp (eindredacteur), P. de Geus, F. Verbaan, O. Nieland (verantwoordelijk voor de lay-out) en de dames T. Bethlehem en L. Blum.
b. De Websitecommissie: De heren K. Eleveld, R. Kijl en R. Krijnen.
c. De Jaarkalendercommissie: De heren A. Bovenkamp en H. Posthumus.
 d. De commissie Dikke Verhalen: De heren S. ter Haar, J. Dekker, A. Jager en A.K. Bovenkamp en mevrouw T. Posthumus.  
De kascommissie, die de financiŽle bescheiden controleert, bestond dit jaar uit de heren Tinus de Ruiter en Koop Eleveld.
Ontwikkeling leden en donateurs: Per 31 december 2007: 338 leden en 5 donateurs. Per 31 december 2008: 350 leden en 5 donateurs. Er hebben zich in het verenigingsjaar 6 leden afgemeld en er hebben zich 18 nieuwe leden aangemeld.  
Sponsoring De vereniging is ook dit jaar weer door een aantal trouwe sponsoren gesteund. Het bestuur is hun hier zeer erkentelijk voor en sinds begin 2007 is de lijst van sponsoren opgenomen op de website. Bijna alle sponsoren zijn bedrijven die gevestigd zijn in onze gemeente.

De algemene ledenvergadering van 24 april 2008.
De vergadering in "De Tippe" werd bezocht door een zestigtal leden. Voorzitter Bethlehem heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder de heer en mevrouw Lantinga. Na het officiŽle gedeelte zal de heer Lantinga een lezing houden over het ontstaan van de Stellingwerfen.
Het ledenaantal is dit jaar weer met een 12-tal leden toegenomen, maar hopelijk kunnen we binnen afzienbare tijd het aantal van 400 bereiken.
In samenwerking met Dorpsbelang Vledder is het project "Ommetje Langewandenpad" gerealiseerd. Aan dit project was een prijsvraag verbonden, waarbij we van de 60 inzendingen op de 5e plaats zijn geŽindigd.
De heer Rien Krijnen geeft uitleg over de website en nodigt een ieder uit de website regelmatig te bezoeken en wijzigingen en aanvullingen door te geven.

De najaarsbijeenkomst van 30 oktober 2008.
De najaars bijeenkomst in "Ons Dorpshuis" te Wilhelminaoord, werd door een 50-tal leden bezocht. De voorzittter verwelkomt twee heren van het Drents Archief, die na het formele gedeelte een aantal oude films over Drente zullen vertonen. Leida Blum heeft te kennen gegeven met het secretariaat te willen stoppen. Roelof van der Veen heeft aangegeven dat hij deze functie wel weer op zich wil nemen. In de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar 2009 zal dit worden aangekondigd.

De werkzaamheden van de commissies.
De verschillende commissies en het bestuur zijn op 17 april 2008 bijeen geweest.
De website werd in 2008 weer goed bezocht. Het aantal hits bedroeg in 2008 5444 en dit is t.o.v. 2007 een stijging van 11.9%.
De redactiecommissie heeft weer 3 keer het boekje "KerspelStokkies" uitgebracht. Toch blijven ze een beroep doen op de leden voor aanlevering van kopij.
De "Dikke Verhalen" heeft alweer het 11e seizoen beleefd. De filmcamera die bij deze bijeenkomsten wordt gebruikt heeft het begeven en het is zeer wenselijk dat er een nieuwe camera wordt aangeschaft. De videobanden van de opnames van de bijeenkomsten zijn door het Drents Archief op DVD gezet.
De jaarkalenders van 2008 waren snel uitverkocht. De kalender van 2009 zit dit jaar bij de contributie in en wordt voor het eind van het jaar rondgebracht en verstuurd.

Deelname beurzen.
Zondag 8 juni hebben we met een stand op de zomerfair van de Stichting Aktiviteiten Vledder gestaan.

De eigen ruimte.
Onze eigen ruimte bij "de Tippe" staat tot aan de nok vol met archiefmateriaal. Voor het bewaren van oude gereedschappen e.d. is een ruimte in de schuur bij Bertus Kok gehuurd en is door een aantal vrijwilligers betimmerd en van kasten voorzien.  

Deelname aan het project "Duusternis & Laokeblad"
Iedere historische vereniging zal tien projecten op papier zetten voor de uit te brengen canon van de gemeente Westerveld als culturele gemeente van Drenthe 2009.  

Activiteiten van de vier Westerveldse verenigingen. Op 10 maart 2008 en 6 oktober 2008 zijn de vier historische verenigingen Westerveld bijeen geweest in Diever

FinanciŽn.
De financiŽle positie van de vereniging is, mede door de bijdrage van diverse sponsoren, goed te noemen.

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur op 23 april 2009.  

De voorzitter,                                                 De secretaris,  
J. Bethlehem.                                               A.H. Blum-van Dijk.
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: **