JAARVERSLAG 2009.

Het bestuur.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

a. J. Bethlehem voorzitter;
b. R.J. van der Veen secretaris;
c. M. Mol-Bosma penningmeester en belast met archivering;
d. A. Jager algemeen lid en belast met archivering
e. A.K. Bovenkamp algemeen lid en belast met sponsoring

Overeenkomstig het rooster van aftreden Ė zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 januari 2003 Ė was de heer A. Jager aftredend. Aangezien hij te kennen heeft gegeven om voor herbenoeming in aanmerking te komen, is hij door de Algemene ledenvergadering herbenoemd voor een periode van vier jaar. Gezien haar overige drukke werkzaamheden heeft mevrouw Blum te kennen gegeven af te treden als secretaris. De heer R.J. van der Veen heeft te kennen gegeven deze functie (weer) te willen vervullen. De Algemene ledenvergadering kan zich hierin vinden zodat ook de heer Van der Veen wordt benoemd voor een periode van vier jaar.

Het bestuur is in de verslagperiode 12 maal bijeen geweest.

De commissies en hun samenstelling per ultimo 31 december 2009.
de Redactiecommissie.
De heren J. Kits Nieuwenkamp (eindredacteur), mevrouw T. Bethlehem, P. de Geus, G. Kiers en O. Nieland (verantwoordelijk voor de lay-out).
De Websitecommissie.
De heren K. Eleveld, R. Kijl en R. Krijnen (webmaster).
De Jaarkalendercommissie:.
De heren A. Bovenkamp en H. Posthumus; D
e commissie Dikke Verhalen;.
Mevrouw T. Posthumus en de heren S. ter Haar, J. Dekker, H. Dooren en J. Schipper

De kascommissie, die financiŽle bescheiden controleert, bestond dit jaar uit de heer F.L. de Vries en de heer Dirkszwager (vervanger voor de heer Eleveld).

Ontwikkeling leden en donateurs.
Per 31 december 2008: 350 leden en 5 donateurs
Per 31 december 2009: 380 leden en 5 donateurs

Sponsoring.
De vereniging weet zich gesteund door een aantal trouwe sponsoren. Dat we hier erg blij mee zijn, behoeft geen betoog. Bijna alle sponsoren zijn bedrijven die gevestigd zijn in onze gemeente.

De Algemene ledenvergadering van 23 april 2009
De vergadering werd bezocht door een 46 leden. Na afloop van het huishoudelijke deel van de vergadering gaf de heer Nijkeuter een lezing over Drentse literatuur.

De najaarsbijeenkomst van 29 oktober 2009 in Ons Dorpshuis te Wilhelminaoord.
De heer Bos va het Drents Archief verzorgde een lezing over Vervoer van prehistorie tot nu.. Een tachtigtal mensen bezochten deze succesvolle avond. Hier waren 61 leden.

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering/inboedelverzekering.
De gemeente Westerveld heeft een uitgebreide collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor bestuursleden en de leden van de commissies. De eerder bij Univť afgesloten verzekering kon hierdoor worden opgezegd. Daarnaast is er een inboedelverzekering afgesloten bij Univť. Het meeste materiaal is onvervangbaar, maar toch.

De werkzaamheden van de commissies.
De reeds bestaande website- en redactiecommissie zijn op de vertrouwde wijze voortgezet. Wel wordt de site steeds verder uitgebouwd, zodat de aantrekkelijkheid van de site verder wordt vergroot. Activiteiten van de verenigingen worden in woord en beeld opgenomen op de website.
Op 31 december 2009 hadden 24.615 mensen de site bezocht. In het afgelopen jaar betrof dit 5509 hits. (stijging met 1,9%) De site is in de lucht sinds 2003. De toename van het aantal bezoekers stijgt nog steeds. Zo komen er ook bezoekers uit de Verenigde Staten, Zweden, Duitsland e.d.

De commissie Dikke Verhalen heeft wederom twee succesvolle bijeenkomsten georganiseerd met als themaís corporaties en de invloed van nieuwe Vleddenaren op de samenleving van Vledder. Er zijn enkele nieuwe leden toegetreden. De heer De Jager had aangegeven te willen stoppen.

Tot de redactiecommissie is toegetreden de heer Gert Kiers. Hij vult de vacature van de heer Verbaan in, deze had te kennen gegeven te willen stoppen. Tevens heeft een lid van de redactiecommissie een bijdrage geleverd aan de canon van Westerveld.

Nalatenschap
In het najaar mochten wij van de erfgenamen van oud burgemeester De Jonge enkele mappen met krantenknipsels en enkele dozen met diaís ontvangen. Het bestuur is daar erg blij mee. In het decembernummer van KerspelStokkies kon zo de letterlijke toespraak van burgmeester De Jonge bij de opening van de Holthe tot Echtenstraat in Wilhelminaoord worden opgenomen.

Deelname beurzen.
Er is dit jaar niet deelgenomen aan beurzen.

Deelname aan de Open Monumentendag.
Samen met de gemeente Westerveld en de andere drie Westerveldse historische verenigingen is een informatiestand ingericht in het voormalig gemeentehuis te Dwingeloo. Thema dit jaar was "Op de kaart". De van de gemeente Westerveld ontvangen fotoís van voor de ruilverkaveling van 1965 bewees hierbij goede diensten. Overigens zijn deze fotoís inmiddels via de gemeente Westerveld gedigitaliseerd en is het de bedoeling om deze in 2010 op de website te plaatsen.

Plaats je plek.
In samenwerking met de Bibliotheek Westerveld en het Drents Plateau is er een lesbrief voor de bovenbouw van de basisscholen in onze gemeente ontwikkeld. Het bestuur heeft hierin een inhoudelijke bijdrage geleverd.

De eigen ruimte.
De nieuwe ruimte in de schuur van Bertus Kok is nagenoeg gereed gekomen. Veel gereedschap e.d. is inmiddels overgebracht waardoor er weer ruimte is gekomen in het kantoortje aan de Van Royenlaan.

Activiteiten van de vier Westerveldse historische verenigingen.
Dit jaar hebben er een tweetal bijeenkomsten van afgevaardigden van de vier besturen plaatsgevonden. In het kader van het gemeentelijk project Duusternis en Loakeblad is eind december de canon van de geschiedenis van de gemeente Westerveld verschenen. In een vijftigtal vensters is hierin de geschiedenis van onze gemeente beschreven.

FinanciŽn.
De financiŽle positie van de vereniging mag, mede dank door de sponsoren, goed worden genoemd. Eenmalig is dit jaar een extra grote uitgave gedaan ten behoeve van de aanschaf van een nieuwe camera voor onder andere de opname van de bijeenkomsten van Dikke Verhalen. Het uitgangspunt van het bestuur blijft: een zodanige financiŽle buffer te krijgen dat er een jaar zonder inkomsten kan worden gedraaid. Een financiŽle buffer is noodzakelijk voor eventuele tegenvallers. Uitbreiding van het aantal leden zal Hier een belangrijke bijdrage in kunnen leveren.

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur op 22 april 2010.

De voorzitter,           De secretaris,
J. Bethlehem          R.J. van der Veen
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: **