JAARVERSLAG 2010.

Het bestuur.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
a. J. Bethlehem voorzitter;
b. R.J. van der Veen secretaris;
c. H.G. Mol-Bosma penningmeester en belast met archivering;
d. A. Jager algemeen lid en belast met archivering
e. A.K. Bovenkamp algemeen lid en belast met sponsoring

In overeenstemming met het rooster van aftreden Ė zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 januari 2003 Ė was de heer J. Bethlehem aftredend. Aangezien hij te kennen heeft gegeven om voor herbenoeming in aanmerking te komen, is hij door de Algemene ledenvergadering herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Het bestuur is in de verslagperiode 12 maal bijeen geweest.

De commissies en hun samenstelling per ultimo 31 december 2010.
de Redactiecommissie.
De heren J. Kits Nieuwenkamp (eindredacteur), mevrouw T. Bethlehem, P. de Geus, G. Kiers en O. Nieland (verantwoordelijk voor de lay-out).
De Websitecommissie.
De heren K. Eleveld, A.C.. Kijl en R. Krijnen (webmaster).
De Jaarkalendercommissie:.
De heren L.B. . Bovenkamp en H. Posthumus;
De commissie Dikke Verhalen;.
Mevrouw T. Posthumus en de heren S. ter Haar, A.K. Bovenkamp, H. Dooren en J. Schipper

De kascommissie, die financiŽle bescheiden controleert, bestond dit jaar uit de heer Dirkzwager en mevrouw Roskam.

Ontwikkeling leden en donateurs.
Per 31 december 2009: 380 leden en 5 donateurs
Per 31 december 2010: 369 leden en 4 donateurs

Sponsoring.
De vereniging weet zich gesteund door een aantal trouwe sponsoren. Dat we hier erg blij mee zijn, behoeft geen betoog. Bijna alle sponsoren zijn bedrijven die gevestigd zijn in onze gemeente.

De Algemene ledenvergadering van 22 april 2010.
De vergadering werd bezocht door een 50-tal leden. Na afloop van het huishoudelijke deel van de vergadering gaf mevrouw Cartrien Scholten, secretaris van Nationaal Park het Drents Friese Wold, een inleiding over de voortgang van dit park. Tevens werd ingegaan op de verschillen tussen een beheerplan, dat op grond van Natura2000 moet worden opgesteld, en het beheers- en inrichtingsplan van het Nationaal Park.

De najaarsbijeenkomst van 21 oktober 2010 in Ons Dorpshuis te Wilhelminaoord.
De heer Gerke Holtrop verzorgde een lezing met als titel "een wandeling door de prehistorie van Drenthe". De heer Holtrop nam de aanwezigen mee in een reis via de ijstijden (Saalien en Wechselien) naar het meisje van Yde. Toch een periode van ca 250.000 jaar. Uiteraard kwamen in deze presentatie de hunebedbouwers uitgebreid aan bod. Leuk om te horen dat er nog steeds vooruitgang wordt geboekt in de interpretatie van die vroege geschiedenis. Aan de hand van een schoolplaat van Isings (ca 1930) toonde hij aan dat deze niet juist geweest kon zijn omdat de op de plaat afgebeelde vrouw aan het spinnen was. Inmiddels is gebleken dat men deze kunst pas veel later machtig was.

De werkzaamheden van de commissies.
De al bestaande website- en redactiecommissie zijn op de vertrouwde wijze voortgezet. Zo wordt de site steeds verder uitgebouwd, zodat de aantrekkelijkheid van de site verder wordt vergroot. Begin dit jaar zijn de oude luchtfotoís van de voormalige gemeente Vledder over een huidige stafkaart heen gelegd en op de site gezet. Eenieder kan nu op de website wat er in de afgelopen decennia in het landschap is veranderd. Tevens is er een verwijzing opgenomen naar de monumenten en andere bijzondere gebouwen.Op 31 december 2010 hadden 28.909 mensen de site bezocht. In het afgelopen jaar betrof dit 4311 hits. (daling met 21.7% t.o.v. 2009) De site is in de lucht sinds 2003.

De commissie Dikke Verhalen heeft wederom twee succesvolle bijeenkomsten georganiseerd met als themaís "jeugdherinneringen" en de "periode burgemeester Verstegen (1977-1989). Van beide bijeenkomsten is verslag gedaan in KerspelStokkies. Helaas moest de heer Jan Kits Nieuwenkamp wegens gezondheidsproblemen voorlopig van zijn werkzaamheden als eindredacteur afzien. Via enkele bijeenkomsten wordt getracht een beeld te krijgen van de schoolpleinspelletjes die de jeugd speelde. In KerspelStokkies zal dan zo nu en dan een spel worden behandeld. De serie dorpsonderzoek Vledder 1959 is met deel 3 afgerond.

Nalatenschappen
Ook dit jaar mocht de vereniging diverse stukken in ontvangst nemen. Hier zijn we uiteraard zeer tevreden mee.

Deelname beurzen.
Er is dit jaar deelgenomen aan de zomerfair in Vledder. Net als twee jaar geleden, een stralend mooie dag. Op deze wijze heeft de vereniging zich weer als ťťn van de Vledderse verenigingen kunnen presenteren. De winnaar, van het raden van een oud gebruiksvoorwerp, was Daan Pit. Hij ontving het boek De Zevensprong, geschreven door Jan Wartena.

Deelname aan de Open Monumentendag.
Dit jaar is er geen medewerking verleend aan de landelijke Open Monumentendag. Er komen teveel activiteiten op dezelfde dag. Met de vier historische verenigingen en de gemeente is afgesproken te proberen een historische atlas van de grond te krijgen. Het zal, in eerste instantie, gaan om een inventarisatie van (voormalige) boerderijen. Probleem is momenteel het verkrijgen van de benodigde fondsen.

Plaats je plek.
In samenwerking met de Bibliotheek Westerveld en het Drents Plateau is er een lesbrief voor de bovenbouw van de basisscholen in onze gemeente ontwikkeld. Het bestuur heeft hierin een inhoudelijke bijdrage geleverd. Begin dit jaar is dit materiaal gepresenteerd. Het is nog niet duidelijk in hoeverre door de basisscholen gebruik wordt gemaakt van dit materiaal.

De eigen ruimte.
Het bestuur heeft kans gezien om de vrijkomende ruimte, die eerst ingenomen werd door de wijkagent, eveneens te huren van Stichting De Tippe. In deze nieuwe ruimte kan beter de inkomende stukken worden geÔnventariseerd en gecatalogiseerd. In december is er eveneens, met hulp van Stichting De Tippe en Jan Mol, een fysieke afscheiding aangebracht tussen het horecadeel het door ons gehuurde deel. Zoals bekend gaan de gereedschappen naar de schuur, die wordt gehuurd van de heer Kok. Inmiddels hebben we veel gereedschappen en andere gebruiksvoorwerpen mogen ontvangen. De meest gave exemplaren worden hier opgeborgen. Hoewel het dit jaar de bedoeling was om de schuur open te stellen voor de leden, zal dit voornemen worden uitgesteld tot in 2011.

Activiteiten van de vier Westerveldse historische verenigingen.
Dit jaar hebben er een tweetal bijeenkomsten van afgevaardigden van de vier besturen plaatsgevonden. Inhoudelijke gezamenlijke activiteiten hebben dit jaar niet plaatsgevonden. Door de gemeente is aan de vier verenigingen wel gevraagd mee te werken aan het achterhalen van adressen van verleende bouwvergunningen van vůůr 1960

Overige bestuurlijke activiteiten.
Het gemeentebestuur had een sloopvergunning aangevraagd voor de afbraak van de beide baarruimten op het kerkhof te Vledder. Aangezien zij een onlosmakelijk deel vormen van de oude begraafplaats (cultureel erfgoed) heeft het bestuur een bezwaarschrift ingediend.

FinanciŽn.
De financiŽle positie van de vereniging mag, mede dank door de sponsoren, goed worden genoemd. Door uitbreiding van de kantoorruimte is er wel een uitzetting in het te betalen huurbedrag ontstaan. Het uitgangspunt van het bestuur blijft: een zodanige financiŽle buffer te krijgen dat er een jaar zonder inkomsten kan worden gedraaid. Een financiŽle buffer is noodzakelijk voor eventuele tegenvallers. Uitbreiding van het aantal leden zal nog steeds een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een sterke financiŽle positie van onze vereniging.

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur op 21 april 2011.

De voorzitter,             De secretaris,

J. Bethlehem            R.J. van der Veen
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: **