JAARVERSLAG 2011.

Het bestuur.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
a. J. Bethlehem voorzitter;
b. R.J. van der Veen secretaris;
c. M. Mol-Bosma penningmeester en belast met archivering;
d. A. Jager algemeen lid en belast met archivering
e. A.K. Bovenkamp algemeen lid en belast met sponsoring tot 6 juli 2011

Helaas is op 6 juli 2011 ons bestuurslid en mede oprichter van onze vereniging de heer Kasper Bovenkamp overleden. In de september uitgave van KerspelStokkies heeft het bestuur uitgebreid stilgestaan bij de verdiensten die de heer Bovenkamp voor onze vereniging heeft gehad. Het bestuur heeft nog geen kans gezien een opvolger voor de heer Bovenkamp aan de algemene ledervergadering voor te stellen.

In overeenstemming met het rooster van aftreden Ė zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 januari 2003 Ė was de mevrouw Mol-Bosma aftredend. Aangezien zij te kennen heeft gegeven om voor herbenoeming in aanmerking te komen, is hij door de Algemene ledenvergadering herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Het bestuur is in de verslagperiode 13 maal bijeen geweest.

De commissies en hun samenstelling per ultimo 31 december 2010.
de Redactiecommissie.
Mevrouw T. Bethlehem, en de heren P. de Geus, G. Kiers, J. Kits Nieuwenkamp, T. Stuiver en O. Nieland (verantwoordelijk voor de lay-out).
De Websitecommissie.
De heren K. Eleveld, R. Kijl en R. Krijnen (webmaster).
De Jaarkalendercommissie:.
De heren A. Bovenkamp en H. Posthumus;
De commissie Dikke Verhalen;
De dames T. Posthumus en J. ???? en de heren S. ter Haar, J. Dekker, H. Dooren en J. Schipper

De kascommissie, die financiŽle bescheiden controleert, bestond dit jaar uit de mevrouw Roskam en de heer Van Hasselaar.

Ontwikkeling leden en donateurs.
Per 31 december 2009: 380 leden en 5 donateurs
Per 31 december 2010: 369 leden en 4 donateurs
Per 31 december 2011: 369 leden en 4 donateurs
Helaas moet worden geconstateerd dat het aantal leden stabiel blijft. Gedurende het verslagjaar hebben zich nieuwe leden aangemeld doch dit werd teniet gedaan door eenzelfde aantal opzeggingen. Dit laatste vond vooral plaats door overlijden.

Sponsoring.
De vereniging weet zich gesteund door een aantal trouwe sponsoren. Dat we hier erg blij mee zijn, behoeft geen betoog. Bijna alle sponsoren zijn bedrijven die gevestigd zijn in onze gemeente.

De Algemene ledenvergadering van 21 april 2010.
De vergadering werd bezocht door een 30-tal leden. Na afloop van het huishoudelijke deel van de vergadering gaf de heer Bernard Stikfort, ambtenaar monumentenzorg bij de gemeente Westerveld een inleiding over de geslaagde- en minder geslaagde renovaties van de monumenten in onze gemeente. Monumentenzorg is een kwestie van "behoud door ontwikkeling".

De najaarsbijeenkomst van 20 oktober 2010 in Ons Dorpshuis te Wilhelminaoord.
Na de huishoudelijke mededelingen door de voorzitter nam onze webmaster, Rien Krijnen, de 40 aanwezigen mee op een tocht, aan de hand van fotoís door de geschiedenis van de voormalige gemeente Vledder. Een overzicht van alle burgmeesters, huisartsen, verpleegkundigen en diverse panden toen en nu in onze gemeente. Naast het vertonen van de fotoís werden en diverse wetenswaardigheden bij verteld.

De werkzaamheden van de commissies.
De website- en redactiecommissie zijn op de vertrouwde wijze voortgezet. Op 31 december 2011 hadden 35561 de site bezocht. De site is in de lucht sinds 2003. In het afgelopen jaar betrof dit 6652 hits .Dit is een stijging van 54,35% ten opzichte van degenen die in 2010 de site bezochten (2341 hits). Mientje Mol is Kasper opgevolgd als toegevoegd bestuurslid.

De commissie Dikke Verhalen heeft wederom twee succesvolle bijeenkomsten georganiseerd met als themaís schoolgaande jeugd (middelbare school) en Vledder in de jaren zestig. Van beide bijeenkomsten is verslag gedaan in KerspelStokkies. Toegetreden tot de commissie is mevrouw J. Jonker. Helaas moest mevrouw Posthumus, wegen ziekte van haar man, dit jaar verstek laten gaan. Uiteraard werd hier ook het gemis van Kasper Bovenkamp ervaren. Bij deze commissie is onze voorzitter, op afstand, toegevoegd als contactpersoon namens het bestuur.

Vorig jaar moesten we al melden dat de heer Jan Kits Nieuwenkamp wegens gezondheidsproblemen voorlopig van zijn werkzaamheden als eindredacteur moest staken. Helaas heeft het herstel niet zodanig mogen zijn dat hij kon terugkeren als eindredacteur. Met ingang van 2012 zal hij geen deel meer uit maken van de redactiecommissie. Tiemen Stuiver heeft de redactie versterkt. Gert Kiers is nu eindredacteur van het blad.

Nalatenschappen

Ook dit jaar mocht de vereniging diverse stukken in ontvangst nemen. Hier zijn we uiteraard zeer tevreden mee.

Deelname beurzen/publiciteit
Er is dit jaar niet deelgenomen aan een beurs. Wel hebben de voorzitter en de secretaris eind augustus deelgenomen aan het programma Himmeltied van Radio Drenthe. Daarnaast diverse publicaties rond de overdracht van de beide lijkhuisjes en verslagen van de bijeenkomsten van Dikke Verhalen.

Overdracht van lijkenhuisjes begraafplaats Vledder.
Op 25 november heeft de vereniging het onderhoud, gedurende een periode van 10 jaar, overgenomen van de gemeente. Ze zijn daarmee behoed voor de oorspronkelijke plannen tot sloop. Begin 2012 zal het noodzakelijke onderhoud worden gepleegd. Naar een nieuwe bestemming wordt nog gezocht.

De eigen ruimte.
Nadat sinds eind 2010 het voormalige politiekantoortje ook van de Stichting de Tippe kon worden gehuurd, is dit ingericht als ruimte waar aan de inventaris van de verkregen stukken en boeken kan worden gewerkt. Hiertoe is medio het verslagjaar een nieuwe computer en printer aangeschaft. Alle ingekomen stukken worden gecodeerd en opgeslagen in het systeem.

Activiteiten van de vier Westerveldse historische verenigingen.
Dit jaar hebben er een tweetal bijeenkomsten van afgevaardigden van de vier besturen plaatsgevonden. Samen met de gemeente wordt gewerkt aan een archeologische waarde kaart. De verenigingen leveren hiervoor de input voor deze wettelijk verplichte kaart. Bij aanvragen tot bouw of ontgrondingen moet deze kaart worden geraadpleegd voordat een vergunning kan worden verleend door de gemeente.

In december heeft er, onder voorzitterschap van wethouder Martens, een gesprek plaatsgevonden met diverse terreinbeheerders. De vier historische verenigingen hadden namelijk geconstateerd dat er nogal een verschil in beoogd einddoel en de onderhoudstoestand van de verworven gronden was ontstaan.

Op verzoek van de gemeente hebben de vier historische verenigingen een gezamenlijk idee tot besteding van de Erfgoedprijs 2011, toegekend door de Bank Nederlandse Gemeenten, ingediend. Het gaat hier om met gebruikmaking van smart phones en het platform van het Drents archief de gemeentelijke monumenten en historische wetenswaardigheden voor een breder publiek te ontsluiten. Begin 2012 zal bekend worden gemaakt of dit idee ook door de gemeente wordt omarmd.

FinanciŽn.
De financiŽle positie van de vereniging mag, mede dank door de sponsoren, goed worden genoemd.. Het uitgangspunt van het bestuur blijft: een zodanige financiŽle buffer te krijgen dat er een jaar zonder inkomsten kan worden gedraaid. Een financiŽle buffer is noodzakelijk voor eventuele tegenvallers. Uitbreiding van het aantal leden zal nog steeds een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een sterke financiŽle positie van onze vereniging. Helaas moet worden geconstateerd dat het aantal leden wederom niet is gestegen en gelijk is gebleven ten opzichte van 2010.

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur op 19 april 2012.

De voorzitter,        De secretaris,

J. Bethlehem       R.J. van der Veen


03-01-2012
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: **