JAARVERSLAG 2012.

Het bestuur.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
a. J. Bethlehem voorzitter;
b. R.J. van der Veen secretaris;
c. M. Mol-Bosma penningmeester en belast met archivering;
d. A. Jager algemeen lid en belast met archivering
e. G. Broekman algemeen lid en belast met sponsoring

Mevrouw Broekman is, tijdens de Algemene ledenvergadering van 19 april 2012, benoemd als nieuw bestuurslid.

Het bestuur is in de verslagperiode 14 maal bijeen geweest.

De commissies en hun samenstelling per ultimo 31 december 2012.
de Redactiecommissie.
Mevrouw T. Bethlehem, en de heren P. de Geus, G. Kiers, T. Stuiver
De Websitecommissie.
De heren K. Eleveld, R. Kijl en R. Krijnen (webmaster).
De Jaarkalendercommissie:.
De heren A. Bovenkamp en H. Posthumus;
De commissie Dikke Verhalen;.
De dames T. Posthumus-Van der Helm en J. Jonkers- Wanders en de heren S. ter Haar, H. Dooren en J. Schipper

De kascommissie, die financiële bescheiden controleert, bestond dit jaar uit de heer C, van Hasselaar en de heer K. Eleveld.

Ontwikkeling leden en donateurs.
Per 31 december 2009: 380 leden en 5 donateurs
Per 31 december 2010: 369 leden en 4 donateurs
Per 31 december 2011: 369 leden en 4 donateurs
Per 31 december 2012: 391 leden en 4 donateurs

Het ledental blijft wederom schommelen rond de 400 stuks. Hoewel er tijdens het vergaderjaar 8 opzeggingen waren zijn we dus toch in aantal leden gestegen. Tijdens de Algemene ledenvergadering is door het bestuur toegezegd een ledenwerfactie te gaan houden. Deze heeft in de herfst van het verslagjaar plaatsgevonden. Huis-aan-huis zijn folders met een aanmeldingsformulier verspreid. Deze verspreiding ging vergezeld van publiciteit in de regionale bladen.

Sponsoring.
De vereniging weet zich gesteund door een aantal trouwe sponsoren. Dat we hier erg blij mee zijn, behoeft geen betoog. Door de tegenvallende economie moesten echter enkele sponsoren afhaken. Sommigen zaken zijn met hun activiteiten gestopt, andere hebben hun sponsoring beperkt of naar andere terreinen verlegd.

De Algemene ledenvergadering van 19 april 2012.
De vergadering werd bezocht door een 60-tal leden. Bij aanvang van de vergadering kon de voorzitter melden dat de vier verenigingen samen de Erfgoedprijs hebben gewonnen. Met dit project kan de historische informatie op digitale wijze worden ontsloten. Na afloop van het huishoudelijke deel van de vergadering gaf de heer Jan de Maar een boeiende inleiding met las thema "Veenhuizen, gesticht uit Weldadigheid". Een lezing die uitnodigde om een kijkje te nemen in Veenhuizen.

De najaarsbijeenkomst van 25 oktober 2012 in Ons Dorpshuis te Wilhelminaoord.
Na de stand van zaken van de vereniging door de voorzitter kreeg de heer Abel Darwinkel van het Huus van de Taol het woord, Op humoristische wijze vertelde de heer Darwinkel over het werk van het Huus van de Taol. Na de pauze nam de heer Darwinkel ons mee in een "taaltocht" door de provincie. Het bleek dat het Drents diverse, gebiedsafhankelijke, varianten kent. Tot slot werk de kennis van het Drents getest door het spelen van het spelletje "muts/pet op en af". Een 50-tal leden waren bij de najaarsbijeenkomst aanwezig.Zoals gebruikelijk werd de kalender 2013 weer uitgedeeld. Ook dit jaar weer een collecters-item met diverse fraaie foto’s.

Diverse activiteiten van het bestuur.
Het bestuur heeft zowel deelgenomen aan de Zomerfair in Vledder als de Winterbeurs in Frederiksoord. Dit met als doel om aan onze vereniging meer bekendheid te geven.
Dit jaar zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het opknappen van de twee lijkhuisjes op de begraafplaats in Vledder. Hiervoor is samenwerking gezocht met de Opleiding Centrum Bouw te Ruinen. Zij zullen in ieder geval nieuwe deuren maken.

Door aanmelding van onze website voor de landelijke Geschiedenis online prijs is aandacht gevraagd en gekregen voor onze – immer actuele – website. Helaas niet gewonnen, maar wel veel extra bezoek aan onze site.

Het bestuur heeft meegewerkt aan de Sneupersdag in De Menning te Wilhelminaoord. Dit in samenwerking met de Stichting Dorpsarchief Noordwolde. Een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Samen met de andere historische verenigingen en de gemeente wordt gewerkt aan de totstandkoming van een historische atlas. Doel is om deze uitgave in 2013 te publiceren.
Begin 2013 moet de digitale ontsluiting op Drenthe Anno.nu een feit zijn. Fasegewijze zullen diverse gebouwen en gebieden worden ontsloten via smartphones.
Na de verbouwing van de Museums in Vledder heeft het betreffende bestuur ons verzocht een (beperkte) expositie te verzorgen in de nieuwe ontvangstkamer. Deze expositie loopt tot begin 2013. Op deze wijze had onze vereniging een "uithangbord" voor onze activiteiten.
Tot slot de reeds eerder genoemde ledenwerfactie, die veel energie en tijd heeft gekost doch helaas niet veel leden heeft opgeleverd.

De werkzaamheden van de commissies.
De website- en redactiecommissie zijn op de vertrouwde wijze voortgezet. Op 31 december 2012 hadden 45.413 mensen de site bezocht. De site is in de lucht sinds 2003. In het afgelopen jaar betrof dit 9852 hits .Dit is een stijging van 48% ten opzichte van degenen die in 2011 de site bezochten (6652).

De commissie Dikke Verhalen heeft wederom twee succesvolle bijeenkomsten georganiseerd met als thema’s De Hoek en tradities van de Decembermaand. Beide ochtenden werden weer goed bezocht. Bij het thema De Hoek had Jaap Schipper bijna alle vroegere bewoners van de verschillende panden kunnen achterhalen. Hier en daar kon de zaal goede aanvullingen geven. Tijdens de bijeenkomst over Decembertradities kwamen nu ook de activiteiten van De Oliebol in de schijnwerpers te staan. Een prima initiatief om ook jongere mensen deel te laten namen aan activiteiten van onze vereniging.
De redactiecommissie heeft weer een drietal uitgaven verzorgd. De samenstelling is ongewijzigd. Wel heeft onze vaste lay-outmedewerker – Oopke Nieland – laten weten verder af te zien van zijn werkzaamheden aan ons blad. De lay-out van nummer 28 is verzorgd door onze drukker. Gert Kiers zal vanaf nummer 29 (april 2013) de lay-out verzorgen. Een artikel dat de nodige aandacht van de regionale pers heeft gehad zijn de mogelijke onderaardse gangen tussen de kerk en de voormalige gemeentehuizen.

In de wintermaanden verzorgen de bestuursleden Mientje Mol en Bertus Jager de bezetting van ons kantoortje op de maandagmorgen. Vele leden hebben inmiddels het kantoortje weten te vinden met een verhaal of afgifte van foto’s of om een verzoek om iets uit te zoeken. Daarnaast wordt op die maandagmorgen gewerkt aan de verdere catalogisering van foto’s, artikelen en boeken, zodat de andere commissies hiervan gebruik kunnen maken.

Financiën.
De financiële positie van de vereniging mag, mede dank door de sponsoren, goed worden genoemd. Zorgelijk is wel, voor zowel de bedrijven als voor ons – het teruglopende aantal grotere sponsoren. Het uitgangspunt van het bestuur blijft: een zodanige financiële buffer te krijgen dat er een jaar zonder inkomsten kan worden gedraaid. Een financiële buffer is noodzakelijk voor eventuele tegenvallers. Dit verslagjaar zal niet worden afgesloten met een toevoeging aan onze spaarrekening. Enkele grote posten, zoals de ledenwerfactie en het uitbesteden van de lay-out van ons blad – maken dat we net kunnen uitkomen met het jaarlijks budget.

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur op 25 april 2013

De voorzitter,                 De secretaris,
J. Bethlehem                 R.J. van der Veen
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: **