JAARVERSLAG 2013.

Het bestuur.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

a. J. Bethlehem,  voorzitter;
b. R.J. van der Veen, secretaris;
c. M. Mol-Bosma, penningmeester en belast met archivering;
d. G. Broekman, algemeen lid en belast met sponsoring
e. Vacature

De heer A. Jager is, tijdens de Algemene ledenvergadering van 25 april 2013, afgetreden als bestuurslid. Hij heeft zich wel bereid verklaard om de werkzaamheden met betrekking tot het archief, samen met mevrouw Mol, voort te zetten. Het is het bestuur niet gelukt om de opengevallen vacature tijdig te vervullen.

Het bestuur is in de verslagperiode 10 maal bijeen geweest.

De commissies en hun samenstelling per ultimo 31 december 2012.
de Redactiecommissie.
Mevrouw T. Bethlehem, en de heren P. de Geus, G. Kiers, T. Stuiver
De Websitecommissie.
De heren K. Eleveld, R. Kijl en R. Krijnen (webmaster).
De Jaarkalendercommissie:
De heren A. Bovenkamp en H. Posthumus;
De commissie Dikke Verhalen;.
De dames T. Posthumus-Van der Helm en J. Jonkers- Wanders en de heren S. ter Haar,  H. Dooren en J. Schipper

De kascommissie, die financiële bescheiden controleert, bestond dit jaar uit de heer T. Sanders en  de heer K. Eleveld.

Ontwikkeling leden en donateurs.

 Per 31 december 2009:  380 leden en 5 donateurs
Per 31 december 2010:   369 leden en 4 donateurs
Per 31 december 2011:   369 leden en 4 donateurs
Per 31 december 2012:   391 leden en 4 donateurs
Per 31 december 2013:   398 leden en 4 donateurs

Het ledental blijft wederom schommelen rond de 400 stuks. Er hebben zich in 2013 11 nieuwe leden opgegeven en 3 leden hebben het lidmaatschap opgezegd. Verder zijn er per 1 januari 2014 7 opzeggingen zodat het aantal leden per 1 januari 2014 wederom 391 bedraagt.

Sponsoring.
De vereniging weet zich gesteund door een aantal trouwe sponsoren. Dat we hier erg blij mee zijn, behoeft geen betoog. Door de tegenvallende economie moesten echter enkele sponsoren afhaken. Sommigen zaken zijn met hun activiteiten gestopt, andere hebben hun sponsoring beperkt of naar andere terreinen verlegd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Rabobank en Univé. Door extra inspanningen van het bestuur zijn dit jaar de eerder weggevallen sponsoren weer opgevangen door nieuwe. Daar zijn we uiteraard zeer tevreden mee.

De Algemene ledenvergadering van 25 april 2013.
De vergadering werd bezocht door een 40-tal leden. De heer Jager nam afscheid als bestuurslid. Hij was tevens een van de oprichters van de vereniging. Helaas heeft het bestuur nog geen nieuw kandidaat bestuurslid kunnen voordragen. De voorzitter roept de leden wederom op om zich in te zetten voor de vereniging. Er is destijds bewust gekozen voor de verenigingsvorm omdat het dan een organisatie voor en door de leden is. Na afloop van de reguliere vergadering houdt de heer Kootstra een lezing gehouden over het hoe en waarom van het vliegveld in Havelte tijdens WO II.

De najaarsbijeenkomst van 24 oktober 2013  in Ons Dorpshuis te Wilhelminaoord.
Na de stand van zaken van de vereniging door de voorzitter kreeg de heer G. Lantinga het woord. Hij ging aan de hand van een veelheid aan foto’s in op het natuurschoon rond de Tjonger en de Lende, gelegen in de gemeente Weststellingwerf. De lezing en foto’s zijn opgenomen in een prachtig geďllustreerd boek. Zoals gebruikelijk werd de kalender 2014 weer uitgedeeld.

Diverse activiteiten van het bestuur.
Door het opleidingscentrum Bouw te Ruinen zijn de gevraagde deuren en overig houtwerk geleverd. Het bestuur heeft deze voor de eerste keer geschilderd en vervolgens geplaatst. Afronding van het schilderwerk vindt in het voorjaar 2014 plaats.

Er is, samen met de andere historische verenigingen en de gemeente, hard gewerkt aan de totstandkoming van de culturele atlas van de gemeente Westerveld. Eind dit jaar is dit fraaie boek gepresenteerd. De leden konden tegen een flinke korting dit boek bij voorinschrijving aanschaffen.

Een ander gezamenlijk project betreft de inventarisatie om tot een gemeentelijke monumentenlijst te komen. De verenigingen hebben hun werk gedaan, nu is de gemeente aan zet.

De gegevens van het Kadaster uit 1880 worden door de vier verenigingen gedigitaliseerd. Hiervoor is wel de inzet van enkele typevaardige leden nodig. De vereniging krijgt, na verwerking de beschikking over het digitale bestand. Uiteraard een bron van informatie!

Aan de gemeente is gevraagd om een verwijzingsbord te plaatsen richting de urnenvelden op het Koelingsveld. Tegelijkertijd is aandacht gevraagd voor de aanpassing van de op de kei te Vledder staande namen van oorlogsslachtoffers. Beide zaken lopen nog.
De vereniging is dit jaar ook weer in het bezit gekomen van boeken en gebruiksvoorwerpen. Daarnaast is een fraai schilderij van de voormalige ‘Rijkmanshoeve” te Doldersum ontvangen.

Met het bestuur van de Museums wordt nog overleg gepleegd over de te plegen inzet van onze vereniging voor de Drenthe kamer.

In algemene zin blijft het een probleem om vrijwilligers te vinden die werkzaamheden voor de vereniging willen doen.

De werkzaamheden van de commissies.
De website- en redactiecommissie zijn op de vertrouwde wijze voortgezet. Op 31 december 2013  hadden 54.270 mensen de site bezocht. De site is in de lucht sinds 2003.`In het afgelopen jaar betrof dit 8857 hits. Dit is een daling van ca 10% ten opzichte van degenen die in 2012 de site bezochten (9852). De inhoud van de website wordt steeds verder uitgebouwd en geperfectioneerd. Er worden nu ongeveer 2500 (!) onderwerpen behandeld, ruim 2500 plaatjes en 5000 pagina’s waarbij bedacht moet worden als deze worden uitgeprint dat dit dan meer A4 pagina’s zijn.

De commissie Dikke Verhalen heeft wederom twee succesvolle bijeenkomsten georganiseerd met als thema’s het Oosteind en de Grote Brink. Beide ochtenden werden weer goed bezocht. Tinus Leonard heeft de camera overgedragen aan Appie Bovenkamp. Tinus had vanaf de oprichting van Dikke Verhalen (2000) alle ochtenden gefilmd waardoor er nu een groot archief aan historische verhalen is ontstaan.
De redactiecommissie heeft weer een drietal uitgaven verzorgd. De samenstelling van de redactiecommissie is ongewijzigd. Zoals in het vorige jaarverslag is vermeld heeft Gert Kiers vanaf 2013 de lay-out voor zijn rekening genomen. Een in het oog springende wijziging betreft de plaatsing van een steeds wisselende foto op de voorkant van het blad. Deze foto heeft te maken met een onderwerp dat in het blad wordt behandeld.

In de wintermaanden verzorgen Mientje Mol en Bertus Jager de bezetting van ons kantoortje op de maandagmorgen. Vele leden hebben inmiddels het kantoortje weten te vinden met een verhaal of afgifte van foto’s of om een verzoek om iets uit te zoeken. Daarnaast wordt op die maandagmorgen gewerkt aan de verdere catalogisering van foto’s, artikelen en boeken, zodat de andere commissies hiervan gebruik kunnen maken.

Financiën.
De financiële positie van de vereniging mag, mede dank aan de sponsoren, goed worden genoemd. Er kunnen echter geen grote uitgaven worden gedaan zonder de financiële positie van de gemeente in gevaar te brengen.

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur op 24 april 2014

De voorzitter,    De secretaris,

G. Veld             R.J. van der Veen
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: **