JAARVERSLAG 2014

Het bestuur.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

a. G. Veld, voorzitter
b. R.J. van der Veen, secretaris
c. M. Mol-Bosma, penningmeester en belast met archivering
d. G. Broekman, algemeen lid en belast met sponsoring
e. H. Meijer, algemeen lid

De heer J. Bethlehem is, tijdens de Algemene ledenvergadering van 24 april 2014, afgetreden als voorzitter van onze vereniging. Hij heeft acht jaar gefungeerd als voorzitter en is opgevolgd door de heer G. Veld. Tevens is de in 2013 ontstane vacature door het vertrek van de heer A. Jager, door mevrouw H. Meijer ingevuld, zodat het bestuur weer op sterkte is.

Het bestuur is in de verslagperiode 11 maal bijeen geweest.

De commissies en hun samenstelling per ultimo 31 december 2014.
De Redactiecommissie:
Mevrouw T. Bethlehem, en de heren P. de Geus, G. Kiers, T. Stuiver
De Websitecommissie.
De heren K. Eleveld, R. Kijl en R. Krijnen (webmaster).
De Jaarkalendercommissie:
De heren A. Bovenkamp en H. Posthumus;
De commissie Dikke Verhalen;.
De dames T. Posthumus-Van der Helm en J. Jonkers- Wanders en de heren S. ter Haar, H. Dooren en J. Schipper

De kascommissie, die financiële bescheiden controleert, bestond dit jaar uit de heer T. Sanders en de heer L. van Dijk.

Ontwikkeling leden en donateurs.
Per 31 december 2009: 380 leden en 5 donateurs
Per 31 december 2010: 369 leden en 4 donateurs
Per 31 december 2011: 369 leden en 4 donateurs
Per 31 december 2012: 391 leden en 4 donateurs
Per 31 december 2013: 398 leden en 4 donateurs
Per 31 december 2014: 394 leden en 4 donateurs

Het ledental blijft wederom schommelen rond de 400.

Sponsoring.
De vereniging weet zich gesteund door een aantal trouwe sponsoren. Dat we hier erg blij mee zijn, behoeft geen betoog. De negatieve gevolgen van de recessie blijven we merken. Gelukkig zijn er ook steeds weer nieuwe bedrijven die onze vereniging willen steunen.
Dankzij de clubactie van de Rabobank mochten wij in december nog een bedrag van € 408,-- ontvangen. De bijdrage hieruit komt doordat leden van de Rabobank op onze vereniging heeft gestemd.

De Algemene ledenvergadering van 24 april 2014.
De vergadering werd bezocht door een 50-tal leden. De heer Bethlehem nam afscheid als voorzitter van onze vereniging. De heer G. Veld uit Nijensleek en mevrouw H. Meijer uit Vledder worden benoemd als nieuwe bestuursleden. Hiermee werd tegelijkertijd de in 2013 ontstane vacature door het verstrek van de heer Jager ingevuld.
Na afloop van de reguliere vergadering houdt de heer Leeuw een boeiende lezing over de vijf havezaten die in Dwingeloo hebben gestaan. Hiermee werd een beeld geschetst van de adel die deze huizen hebben bewoond.

De najaarsbijeenkomst van 23 oktober 2014 in dorpshuis De Heidehoek in Vledderveen
Het was de eerste keer dat de najaarsvergadering hier werd gehouden. Het dorpshuis is door vrijwilligers ingrijpend verbouwd zodat het prima geschikt is voor het houden van bijeenkomsten als de onze.
De voorzitter moest helaas verstek laten gaan. De secretaris gaf in zijn plaats de stand van zaken van de vereniging weer.
Vervolgens werd er door bestuursleden van Smelne’s Erfskip uit Drachten een lezing verzorgd over 100 jaar tramverbinding tussen Steenwijk en Oosterwolde. Bij veel aanwezige leden werd het een feest van herkenning. Daarnaast konden zij de beide inleiders voorzien van diverse tot dan toe ontbrekende namen van mensen die op de foto’s stonden.
Zoals gebruikelijk werd de kalender 2015 weer uitgedeeld. Het was de negende versie van de jaarkalender die door de heren Bovenkamp en Posthumus is gemaakt.

Diverse activiteiten van het bestuur.
Kon in het jaarverslag van 2013 worden gemeld dat de gezamenlijke verenigingen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van een gemeentelijke monumentenlijst, de gemeenteraad heeft begin december 2014 deze lijst definitief vastgesteld.

Onder regie van de gemeente is medio 2014 het vervolg gepresenteerd op de in 2013 verschenen uitgave Cultuurhistorie in Westerveld, nu werd het boek Archeologie gepresenteerd. Ook nu konden de leden met een fikse korting het boek aanschaffen. Inmiddels zijn er meer dan 1000 exemplaren van verkocht.

Door het Drents Landschap is, op ons verzoek, aan de Madeweg een verwijzingsbord naar de urnenvelden op het Koelingsveld geplaatst. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.

Er is meegewerkt aan de totstandkoming van het boekje ‘Weet waar je gaat’, zoals uitgegeven door Dorpsbelang Vledder. In dit boekje worden de achtergronden belicht van de straatnamen in het dorp Vledder.

De vereniging is dit jaar ook weer in het bezit gekomen van boeken en gebruiksvoorwerpen. Zo is een tekening geschonken van de directie omgeving van de NH-kerk te Vledder.

Samen met het Dorpsarchief Noordwolde is wederom op 2 november een zogenaamde Sneuperdag gehouden. Ditmaal was ook de Maatschappij van Weldadigheid present met diverse bijzondere foto’s. Ook deze Sneupersdag was weer een succes. Rond de 100 belangstellenden kwamen een kijkje nemen.

Tijdens zomerperiode zijn er diverse voorwerpen en foto’s tentoongesteld in de NH-kerk te Vledder.

Gelukkig is een vrijwilliger bereid gevonden om de collectie oude gereedschappen roestvrij te maken. De eerste serie is inmiddels ontroest. Volgend jaar zullen ze tentoon worden gesteld in het Schultehuus te Diever.

Er is een begin gemaakt met het opstellen van een beleidsplan voor de komende jaren. Naast het feit dat het een handvat is voor het bestuur voor de komende jaren is het ook een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de ANBI- erkenning voor de fiscus (aftrekbare post giften).

Het gehele jaar hebben we problemen gehad met de ketel van de centrale verwarming. Gevolg was dat er enkele maandagen er geen zitting kon zijn in ons kantoortje. Sinds eind december is het euvel verholpen.

Het bestuur heeft een gesprek gehad met een journaliste die regelmatig schrijft voor de Steenwijker Courant. Dit heeft er in geresulteerd dat onze vereniging dit jaar vaker in het nieuws is geweest dan voorgaande jaren. Wij hopen deze aandacht vast te kunnen houden.

Door allerlei omstandigheden is het nog niet gelukt om een invulling te geven aan het project Drenthe Anno.nu. Op deze site kunnen we allerlei informatie plaatsen, maar ook wandelingen met historisch interessante gegevens. In de winter 2014/2015 zal een inhaalslag worden gemaakt.

De werkzaamheden van de commissies.
De websitecommissie heeft haar werkzaamheden op de vertrouwde wijze voortgezet. In vorig jaarverslag kon worden aangegeven hoeveel mensen naar de site hadden gekeken. Helaas is de teller eind 2014 ermee opgehouden. Wij kunnen ervan uitgaan dat omstreeks 10.000 mensen de site wederom hebben kunnen vinden. Inmiddels wordt er gebruikt gemaakt van een andere teller.
Doordat er wekelijks nieuwe foto’s en artikelen worden bijgeplaatst wordt de omvang van de website steeds groter. Doordat nu de geheugenlimiet van de website wordt bereikt is er afgelopen jaar veel tijd gestoken het huidige bestand op een minder geheugen vragende wijze te plaatsen. Dat is gelukt zodat er nog steeds ruimte is voor het plaatsen van nieuwe foto’s. Wel ziet het er naar uit dat de omvang van de site binnen afzienbare tijd zal moeten worden vergroot. Dit zal gepaard gaan met een hogere jaarlijkse bijdrage.

De agendacommissie heeft tijdens de najaarsbijeenkomst haar jaarkalender gepresenteerd. Weer een fraaie uitvoering met op de laatste bladzijde, zoals gebruikelijk, een nadere toelichting op de foto’s. Beide heren hebben aangegeven te willen stoppen met hun werkzaamheden zodat gezocht zal moeten worden naar vervangers voor het vervaardigen van de jaarkalender 2016.

De commissie Dikke Verhalen heeft wederom twee succesvolle bijeenkomsten georganiseerd met als thema’s ‘de geheimen van de Kleine Brink blootgelegd’ op 2 maart en ‘de vroegere middenstand’ (oostelijk deel van de Voorstraat) op 16 november. Deze laatste bijeenkomst trok een overvolle zaal. Wordt vervolgd in het voorjaar 2015.
Het bestuur heeft de commissie Dikke Verhalen begin 2014 aangemeld voor de prijs van de Drentse Historische Vereniging 2013. Dit vanwege haar onderwerp ‘de Kleine Brink te Vledder’. Helaas viel onze commissie buiten de prijzen.

De redactiecommissie heeft weer een drietal uitgaven van KerspelStokkies verzorgd. De samenstelling van de redactiecommissie is ongewijzigd. Naast het feit dat de redactieleden zelf artikelen schrijven zijn er nu ook artikelen door anderen geschreven. Zo is bijvoorbeeld het artikel over het Koelingsveld geschreven door de heer Mols van het Archeologisch Centrum te Diever en heeft de heer Koopmans een verhaal geschreven over het garagebedrijf van zijn ouders. Een prima ontwikkeling.

In de wintermaanden verzorgen Mientje Mol en Bertus Jager de bezetting van ons kantoortje op de maandagmorgen. Vele leden hebben ook dit jaar kantoortje weten te vinden met een verhaal of afgifte van foto’s of om een verzoek om iets uit te zoeken.

Financiën.
De financiële positie van de vereniging mag, mede met dank aan de sponsoren, goed worden genoemd.

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur op 23 april 2015.

De voorzitter,         De secretaris,

G. Veld                R.J. van der Veen
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
Versie: **