JAARVERSLAG 2015

Het bestuur.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

a. G. Veld voorzitter

b. R.J. van der Veen secretaris en waarnemend penningmeester

c. G. Broekman algemeen lid en belast met sponsoring
d. vacature
e. vacature

Mevrouw Mol-Bosma is, tijdens de Algemene ledenvergadering van 23 april 2015, afgetreden als penningmeester van onze vereniging. Aangezien er niet direct een opvolger kon worden voorgedragen is de secretaris tevens belast met het penningmeesterschap. Mevrouw Meijer heeft medio 2015 helaas moeten besluiten van het bestuurslidmaatschap af te zien. Aan het eind van het verslagjaar bestond het bestuur uit drie leden. Wel hadden zich twee kandidaat bestuursleden aangemeld.

Het bestuur is in de verslagperiode 12 maal bijeen geweest.

De commissies en hun samenstelling per ultimo 31 december 2015.

 1. de Redactiecommissie.
  Mevrouw T. Bethlehem, en de heren P. de Geus, G. Kiers, T. Stuiver
 2. De Websitecommissie.
  De heren K. Eleveld, R. Kijl en R. Krijnen (webmaster).
 3. De Jaarkalendercommissie:
  vacatures
 4. De commissie Dikke Verhalen;.
  De dames T. Posthumus-Van der Helm en J. Jonkers- Wanders en de heren S. ter Haar, H. Dooren en J. Schipper

De kascommissie, die financiële bescheiden controleert, bestond dit jaar uit de heer Ph. Boot en de heer L. van Dijk.

Ontwikkeling leden en donateurs.

Per 31 december 2009: 380 leden en 5 donateurs

Per 31 december 2010: 369 leden en 4 donateurs

Per 31 december 2011: 369 leden en 4 donateurs

Per 31 december 2012: 391 leden en 4 donateurs

Per 31 december 2013: 398 leden en 4 donateurs

Per 31 december 2014: 394 leden en 4 donateurs

Per 31 december 2015: 396 leden en 3 donateurs

Het ledental blijft wederom schommelen rond de 400.

Sponsoring.

De vereniging weet zich gesteund door een aantal (37) trouwe sponsoren. Dat we hier erg blij mee zijn, behoeft geen betoog. Dankzij de clubactie van de Rabobank mochten wij in december nog een bedrag van € 184,65,--ontvangen. De bijdrage hieruit komt doordat leden van de Rabobank op onze vereniging heeft gestemd. Overigens de bijdrage in 2014 bedroeg
€ 408,--

De Algemene ledenvergadering van 24 april 2015.

De vergadering werd bezocht door een 50-tal leden. Mevrouw Mol nam statutair afscheid als penningmeester van onze vereniging. Ze kon helaas, wegens gezondheidsproblemen, niet bij deze vergadering aanwezig zijn. Het bestuur kon nog geen nieuwe kandidaten voor het bestuur presenteren. De secretaris zal tijdelijk ook het penningmeesterschap op zich nemen. Tijdens de vergadering werd gediscussieerd over het mogelijk in rekening brengen van de gestegen porti-kosten. De vergadering adviseerde het bestuur te komen met een voorstel van een algemene verhoging met € 1,-- van de lidmaatschapsbijdrage waardoor een deel van de kosten kan worden gedekt. Het bestuur beraadt zich op dit advies.

Na afloop houdt de heer Van Nieuwenhoven een lezing. Hij liet foto’s zien uit de periode 1965 - 2 000. Deze vielen erg in de smaak bij de aanwezige leden.

De najaarsbijeenkomst van 22 oktober 2015 in hotel-restaurant Frederiksoord.
In vervolg op de gevoerde discussie tijdens de Algemene ledenvergadering van 24 april, bracht het bestuur een voorstel in stemming tot verhoging van het lidmaatschap met € 1,-- ,waardoor de jaarlijkse bijdrage op € 17,50 wordt. Met algemene stemmen werd akkoord gegaan met dit voorstel.

Na afloop van de formele vergadering werd een boeiende lezing verzorgd door de heer Fokkema uit Nijensleek. De titel van zijn lezing was: ‘de koe in (historisch) perspectief. Hij ging in op de ontwikkeling van de koe van trekdier tot melkkoe en gaf eveneens een overzicht van de verschillende tradities met betrekking tot de koe over de gehele wereld.

Zoals gebruikelijk werd de kalender 2016 weer uitgedeeld. De jaarkalendercommissie die negen jaar de kalender had gemaakt was ermee gestopt. Voor het jaar 2016 is de kalender gemaakt door de heer en mevrouw Kijl en de heer Krijnen.

Diverse activiteiten van het bestuur.

Het bestuur heeft een beleidsplan voor de komende jaren opgesteld. Dit plan is tot stand gekomen in overleg met de commissies van de vereniging. Het plan is geplaatst op de website van de vereniging. Naast een algemene beleidslijn wordt er ook gewerkt met jaarschijven waardoor de geplande activiteiten in een jaar zichtbaar worden.

Tijdens de ledenbijeenkomst in oktober is er de ‘waardebon’ gepresenteerd. Op deze wijze kan men iemand een jaarabonnement cadeau doen. Doel is meer leden te krijgen.

Wederom is tweemaal vergaderd met de drie andere Westerveldse verenigingen en de gemeente. Een van de resultaten was de uitgave van ‘Sporen uit het verleden’. Deze uitgave is gepresenteerd bij de herdenking van de 70-jarige bevrijding van onze gemeente.

Het bestuur heeft, op 14 juli, met een kraam gestaan op de Vleddermarkt . Deze avond had een historisch tintje. Hoewel de markt vooral gericht was op de toeristen hebben we toch ook nog heel wat inwoners van Vledder bij onze stand gehad. Toch een nieuw lid en diverse boekjes verkocht.

Het bestuur heeft een advies gegeven op de gemeentelijke ontwerp nota ‘ruiming van graven op gemeentelijke begraafplaatsen. Door de gemeente is toegezegd dat we tijdig worden geïnformeerd zodra de gemeente over gaat tot ruiming van graven. Wij kunnen dan door het nemen van foto’s toch nog de geschiedenis van de begraafplaats in beeld blijven brengen.

In het afgelopen jaar zijn er geen verdere herstel acties ondernomen met betrekking tot de beide lijkhuisjes op de gemeentelijke begraafplaats. Het is de bedoeling dat in 2016 het voegwerk wordt aangepakt.

Enkele inwoners van Wilhelminaoord plaatsen regelmatig foto’s, films en nieuwtjes over dit dorp op Facebook. Met betrokkenen is een gesprek gevoerd over uitwisseling van gegevens. Op deze wijze bereiken we ook mensen via de sociale media.

Met de directeur van de Maatschappij van Weldadigheid is overleg gepleegd over de inzet van onze vereniging bij de viering van het 200 jarig bestaan van de Maatschappij. Tevens is van gedachten gewisseld over de mogelijke combinatie van huisvesting. Dit vanwege het feit dat de Maatschappij van Weldadigheid nu de gebouwen van de voormalige tuinbouwschool en het Inforium heeft gekocht.

Met het bestuur van de Stichting De Tippe is overleg gevoerd over de slecht werkende cv-installatie. Het bestuur van De Tippe heeft dit met de nodige voortvarendheid opgepakt waardoor er nu een nieuw cv-installatie is geplaatst. Verder is afgesproken dat met het bestuur een jaarlijks overleg zal worden gevoerd.

De vereniging heeft, tijdens de laatste bijeenkomst van Dikke Verhalen, een nieuwe camera ontvangen van de commissie ‘koffermarktverkopen’. Uiteraard zijn we hier erg blij mee.

Voor de eerste keer hebben we ook meegedaan aan de Open monumentendag. Op de zondag is aan belangstellende uitleg gegeven over de geschiedenis van hotel-restaurant Frederiksoord.

Het bestuur heeft voor de leden verzamelmappen ingekocht. Op deze wijze kunnen leden de uitgaven van KerspelStokkies netjes bewaren. De actie was een succes. De mappen zijn nagenoeg allemaal verkocht.

Net als alle andere verenigingen werden wij ook geconfronteerd met een aanzienlijke kostenstijging van de kosten van administratie bij de Rabobank. Een reactie onzerzijds heeft niet mogen baten.

Aan de sponsoren 2015 is in december een bedankbrief gezonden.

De werkzaamheden van de commissies.

De websitecommissie heeft haar werkzaamheden op de vertrouwde wijze voortgezet.. Het hele jaar waren er 35.997 unieke bezoekers van de site (www.fledderkerspel.nl), ongeveer 100 meer dan het jaar er voor. Het was wel het hoogste aantal unieke bezoekers ooit. De bezoekers legden samen 46.813 bezoekjes aan de site af en bekeken 185.184 pagina’s. Per dag kwamen er ongeveer 100 unieke bezoekers een kijkje nemen op de site.

De commissie Dikke Verhalen heeft wederom twee succesvolle bijeenkomsten georganiseerd met als thema: ’de Dorpsstraat rond 1950’en ‘Café Boverhof‘. Weer tweemaal een bomvolle Tippe waardoor de commissie Dikke Verhalen zich wederom heeft bewezen de juiste onderwerpen te kiezen voor deze ochtenden.

De redactiecommissie heeft weer een drietal uitgaven van Kerspel Stokkies verzorgd. De redactiecommissie heeft een speciaal decembernummer samengesteld. Bijzonder omdat er sprake van was een thema: Winter dat in kleur werd uitgegeven en ook nog eens extra dik! Dit vanwege het 12 ½ jarig jubileum van onze vereniging. Op deze wijze konden alle leden dit heuglijke feit meemaken. Het bestuur is de redactiecommissie dan ook erkentelijk voor de extra geleverde inspanning.

In de wintermaanden verzorgen mevrouw Mol en de heer Jager de bezetting van ons kantoortje op de maandagmorgen. Vele leden hebben ook dit jaar kantoortje weten te vinden met een verhaal of afgifte van foto’s of om een verzoek om iets uit te zoeken. Door persoonlijke omstandigheden was het helaas niet mogelijk het voorjaar ook een bezetting te regelen. Gelukkig was de bezetting vanaf het najaar weer op sterkte. Overigens wordt ook voor deze bezetting gezocht naar versterking.

Financiën.

De financiële positie van de vereniging mag, mede met dank aan de sponsoren, goed worden genoemd.

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur op 21 april 2016.

De voorzitter,                                                                   De secretaris,

G. Veld                                                                          R.J. van der Veen

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm