Aanmeldingsformulier 't Fledder Kerspel
 
Ondergetekende geeft hierbij te kennen lid of donateur te willen worden van de Historische vereniging van de voormalige gemeente Vledder: 't Fledder Kerspel.
 
Het lidmaatschap bedraagt € 17,50 per jaar.
 
Het donateurschap is een vrije gift van minimaal € 7,50 per jaar. Als donateur heeft u echter geen recht op het ontvangen van ons tijdschrift
 
Dhr. Mw.
Voorletters
Achternaam
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Geboortedatum
Lid of donateur
IBAN nummer
 
De contributie zal jaarlijks van uw bank-/girorekening worden afgeschreven in de maand januari. Wanneer u het lidmaatschap wenst te beŽindigen, dient dit schriftelijk te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 4 weken.
 
Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Historische vereniging 't Kerspel om van zijn/haar bank-/girorekening jaarlijks de dan geldende contributie af te schrijven. Bij beŽindiging van uw lidmaatschap wordt de machtiging automatisch stopgezet.
 
 
Handtekening: ............................. Datum: ......................
 
U kunt het formulier invullen op het scherm en dan printen of eerst printen en dan handmatig invullen, voor printen klik op icoon hieronder
 
print
 
Inleveren van dit formulier kan per post, of in de bus doen bij
 
Secretariaat 't Fledder Kerspel
Vledderweg 32, 8381 AD Vledder
 
Ook in de brievenbus bij:
 
mw. G. Broekman
M.A. van Naamen van Eemneslaan 74 A
8382 EA Frederiksoord