Disclaimer

 
Er wordt bij het vermelden van gegevens op de site door ons de uiterste zorgvuldigheid betracht toch kunnen wij niet garanderen dat alle informatie volledig en/of volledig juist is.
 
Daarom stellen wij nadrukkelijk dat geen rechten kunnen worden ontleent aan de op de site geplaatste informatie en dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die geleden wordt door onvolledige of foutieve informatie.
 
Wij hebben in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te doen op het auteurs- of beeldrecht van individuele fotografen, bedrijven of instellingen en bestaande rechten te respecteren.
Als wij abusievelijk het auteursrecht of andere rechten hebben geschonden wordt U verzocht ons daarover per brief of e-mail (secretaris@fledderkerspel.nl) te informeren onder vermelding van de betreffende foto zodat we deze fout kunnen corrigeren.
 
Mocht U voorkomen op een op deze site geplaatste opname zonder dat U daarmee heeft ingestemd en U heeft bezwaren tegen deze plaatsing meldt dit dan via webmaster@fledderkerspel.nl .
 
Mocht U een onjuistheid of onvolledigheid aantreffen, of een vraag hebben over een op de site geplaatst gegeven, neemt dan a.u.b. contact op met de beheerder van de website via webmaster@fledderkerspel.nl
 
 
Retour nieuwspagina

***